Studieplan for Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2024-25

Studieplan for Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2024-25

  • Studiepoeng
   60
  • Studiebelastning
   Heltid, Deltid (50 %)
  • Gjelder for kull
   2024
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Studieprogramnavn, bokmål
   Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
  • Studieprogramnavn, nynorsk
   Spesialpedagogikk med vekt på tidleg barndom
  • Studieprogramnavn, engelsk
   Special Needs Education with a Focus on Early Childhood
  • Studienivå
   Syklus 2: Videreutdanning høyere grad
  • Varighet
   2 semester
  • Studieprogramleder
   Marit Pettersen, Karianne Franck

Generell informasjon

Vedtaksdato

Tirsdag, August 16, 2016

Vedtaksorgan

NOKUT

Neste periodiske evaluering

2024 vår

Kostnader

Se dmmh.no

Om studieprogrammet

Målet med denne videreutdanningen er å formidle, utfordre og videreutvikle forsknings- og profesjonsbasert kunnskap om barn som har særlige utfordringer når det gjelder utvikling, lek og læring, betegnet som barn med spesielle behov. Undervisningen er forskningsbasert med sterk profesjonsinnretting, og søker å utdanne kyndige og reflekterte spesialpedagoger for arbeid i barnehage, skole, ulike støtte- og hjelpeinstanser eller offentlig forvaltning.

Videreutdanningen består av Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 (30 stp.) og Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2 (30 stp.).

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 består av emnene MSSPF4000 Spesialpedagogikk som fag og felt (15 stp.) og MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst (15 stp.).
Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2 består av emnene MSKSR4021 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse (15 stp.) og MSIST4030 Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv (15 stp.).
Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2 (30 stp.) bygger på Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 (30 stp.), eller tilsvarende studium. Det er også mulig å ta begge videreutdanningsenhetene samtidig, som et fulltidsstudium på 60 studiepoeng.

Dersom man senere ønsker å søke seg inn på Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom, vil man kunne søke om innpassing av videreutdanningsenhetene. Disse to vil til sammen utgjøre første studieår av mastergradsstudiet, slik at det vil være mulig å starte direkte på andre studieår.

Karriereveier
Fullført videreutdanning i Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 og 2 kvalifiserer for arbeidsoppgaver i barnehage, skole, ulike støtte- og hjelpeinstanser. De spesialpedagogiske arbeidsoppgavene kan være både rettet mot forebyggende virksomhet og mot direkte arbeid med barn med spesielle behov og tiltak på systemnivå. Arbeidsoppgaver kan bl.a. omfatte kartlegging, utviklingsstimulering, opplæring, veiledning og rådgivning.

Målgruppe

Studiet retter seg i første rekke mot barnehagelærere i praksisfeltet og studenter med avsluttet barnehagelærerutdanning, men også studenter med andre lærerutdanninger. Studiet henvender seg også til studenter med pedagogisk eller sosialpedagogisk bakgrunn som ønsker å fordype seg i spesialpedagogisk arbeid i barnehage- og skolesektoren, ulike støtte- og hjelpeinstanser eller forvaltning.

Opptakskrav og rangering

Følgende krav må oppfylles:

• 3-årig barnehagelærerutdanning eller 3-årig førskolelærerutdanning (etter tidligere modell)

eller

• annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som grunnskolelærer/allmennlærer, faglærer eller bachelorgrad og ettårig PPU

eller

• bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk, pedagogikk eller rådgivning og voksnes læring

Søkere med grunnutdanning som vernepleier eller barnevernspedagog må ha 30 stp. pedagogikk i tillegg for å være kvalifiserte som søkere.

Ved opptak til videreutdanningen er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden.

Kvalifiserte søkere som tidligere har tatt studiet Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner eller tilsvarende, vil kunne starte direkte på Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2.

Søkere med utgått førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning som ikke oppfyller C-kravet
Søkere som har førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning etter gammel modell og ikke oppfyller C-kravet, kan legge ved dokumentasjon på videreutdanning ved DMMH eller annen relevant høyere utdanning for å forbedre karaktersnittet sitt. Eksempler på relevante studier/fagområder er årsstudium eller tilsvarende innenfor:

 • samfunnsvitenskap og humaniora, f.eks. årsstudium i pedagogikk
 • fagområder som inngår i barnehagelærerutdanningen
 • fagområder av særlig relevans for masterprogrammets profil

Utdanning som blir regnet inn i karaktersnittet vil ikke kunne innpasses i mastergraden.

Læringsutbytte

Se emnebeskrivelse for MSSPF4000, MSSRO4010, MSKSR4021 og MSIST4030.

Organisering av studiet

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 går over to semester og er et deltidsstudium på totalt 30 stp. Undervisningen er organisert som samlingsbasert undervisning. I tillegg er det 55 timer praksis i vårsemesteret. Arbeidsmengden er fordelt med 15 stp. per semester.

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2 går over to semester og er et deltidstudium på totalt 30 stp. Undervisningen er organisert som samlingsbasert undervisning.  I tillegg er det 50 timer praksis i høstsemesteret. Arbeidsmengden er fordelt med 15 stp. per semester.

Studiemodell

 • F - Fordypning
 • O - Obligatorisk
 • S - Spesialisering
 • V - Valgfritt
EmneType2024 høst2025 vår
Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1, 30 studiepoeng
 
O
15
 
O
15
Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2, 30 studiepoeng
 
O
15
 
O
15

Krav om skikkethet og autorisasjon

DMMH skal vurdere om videreutdanningsstudenten i spesialpedagogikk er skikket for det spesialpedagogiske arbeidet, jf. forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som spesialpedagog.

Vurderingen foregår gjennom hele studiet. Både medstudenter, praksislærere og ansatte i praksisbarnehager har et ansvar i denne sammenheng. Studenter som viser svakhet med tanke på å mestre yrket, må så tidlig som mulig i utdanningen få informasjon om dette. Alle involverte parter er forpliktet til å melde fra dersom de er bekymret for studenter når det gjelder skikkethetsvurdering. Slik bekymring meldes til institusjonsansvarlig for skikkethetssaker.

Øvrige krav

Progresjonskrav
Studenten må ha bestått de tre foregående emnene i Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 og 2 for å kunne begynne på MSIST4030 Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv.

Politiattest
Politiattest er spesifikt knyttet til praksisdelen av utdanningen, men kreves allerede ved oppstart. Studenter skal levere politiattest ved studiestart og senest innen 14 dager etter studiestart. Studenter som unnlater å levere politiattest tildeles ikke praksisplass.

Tuberkulosekontroll
Skjema for tuberkulosekontroll leveres ferdig utfylt innen 15. september. Skjemaet ligger på DMMHs nettsider. Mer informasjon om krav finnes i forskrift om tuberkulosekontroll og på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no.

Taushetsplikt 
Studenter ved DMMH er underlagt taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 og universitets- og høyskoleloven § 4-6. Gjennom å godta sin utdanningsplan, gir studentene en bekreftelse på at de har lest og forstått innholdet i denne paragrafen, samt at de samtykker i å overholde kravet om taushetsplikt.

Praksis

Gjennomføring av praksis inngår i studentenes profesjonsutvikling. Obligatorisk og veiledet praksis skal gjennomføres i tilknytning til to av emnene: MSKSR4021 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse, 50 timer, og MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst, 55 timer. Praksis gjennomføres i barnehage, skole eller i ulike støtte- og hjelpeinstanser. Gjennomføring av praksis krever 100 prosent tilstedeværelse. Praksis vurderes i likhet med andre arbeidskrav til godkjent/ikke godkjent.

Læringsaktiviteter og vurderingsformer

Forelesninger, gruppediskusjoner, refleksjon, feltstudium, rapportering og muntlig presentasjon. Veiledet praksis.

Emnet avsluttes med eksamen. Ulike eksamensformer benyttes som individuell skriftlig eksamen, muntlig eksamen i gruppe, individuell muntlig eksamen og individuell skriftlig semesteroppgave.

Informasjon om innpassing og overgangsordninger

Innpassing
Fullført Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 og 2 kan innpasses i DMMHs Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom. For informasjon om opptakskrav, se studieplanen for mastergradsstudiet.

Vektingsreduksjon
Beståtte emner innen Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner vil kunne utløse vektingsreduksjon for MSSPF4000 Spesialpedagogikk som fag og felt og MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst.

Beståtte emner innen Spesialpedagogikk 2: Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker vil kunne utløse vektingsreduksjon for MSKSR4021 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse og MSIST4030 Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv.

Beståtte emner innen MVBSS6000 Barns språkutvikling og språklæring vil kunne utløse vektingsreduksjon for MSKSR4021 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse. Arbeidskrav knyttet til praksis må gjennomføres i tillegg.

Internasjonalisering

Studenter kan etter søknad realisere praksisperioden i emnet MSSRO4010 i spesialinstitusjoner i Afrika gjennom DMMHs partnere. 

Kvalifikasjon/vitnemål

Det utstedes karakterutskrift etter fullført studieprogram.

Øvrig informasjon

Infrastruktur og bruk av IKT
Det kreves at studentene er fortrolig med bruk av PC. Studiet bruker den internettbaserte læringsplattformen itslearning. Det vil ved studiets start gis mulighet for å få en innføring i denne.