Studieplan for Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen 2023-24

Studieplan for Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen 2023-24

  • Studiepoeng
   30
  • Studiebelastning
   Deltid (50 %)
  • Gjelder for kull
   2023
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Studieprogramnavn, bokmål
   Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen
  • Studieprogramnavn, nynorsk
   Rettleiarutdanning for praksislærarar i barnehagen
  • Studieprogramnavn, engelsk
   Supervision Education for Early Childhood Teachers
  • Studienivå
   Syklus 2: Videreutdanning høyere grad
  • Varighet
   2 semester
  • Studieprogramleder
   Kari Nergaard, Børge Kristoffersen

Generell informasjon

Vedtaksdato

Fredag, Januar 17, 2020

Vedtaksorgan

Rektor

Kostnader

Se dmmh.no

Om studieprogrammet

Studiet skal bidra til økt veileder- og lederkompetanse for barnehagelærere, praksislærere og mentorer som veileder nyutdannede og ansatte i barnehagen. I studiet inngår ulike og kritiske perspektiver på organisasjon, kvalitetsutvikling, ledelse og veiledning. Som barnehagelærer og pedagogisk leder skal man lede veiledningsprosesser i barnehagen som kan fremme læring, danning og profesjonsforståelse.

Undervisningen er forskningsbasert med en sterk profesjonsinnretning. Det vil bli gitt omfattende teoretisk og praktisk undervisning i veiledning basert på studentenes praksiserfaringer.

Videreutdanningen består av emnene: Veiledningskompetanse (15 stp.) og Profesjonsveiledning (15 stp.).

Veiledningskompetanse (15 stp.)
I dette emnet er målet å styrke barnehagelærerens veiledningskompetanse som ledd i barnehagens organisasjons- og kvalitetsutvikling. Det vil bli gitt forskningsbasert undervisning i ulike veiledningsteorier og -metoder, ledelse av veiledning, danning, etikk, roller, makt, dialog og diskurs. Egenutvikling som veileder og leder vil stå sentralt. Emnet vil for øvrig vektlegge estetiske, analytiske og didaktiske kunnskaper og ferdigheter, samt kritisk refleksjon over egen praksis, slik at denne er i tråd med profesjonsetiske normer.

Profesjonsveiledning (15 stp.)
I dette emnet er målet å styrke profesjonsveiledningen i sammenheng med barnehagen som lærende organisasjon. Emnet er profesjonsrettet og forskningsbasert. Det vil bli gitt undervisning i estetiske, teoretiske og praktiske perspektiv på veiledning og ledelse, forankret i aktuelle styringsdokumenter og profesjonsfeltet. I emnet vektlegges også praktiske, analytiske og didaktiske veiledningskompetanser, samt ledelse av veiledning.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er barnehagelærere og andre med tilsvarende utdanning som ønsker å tilegne seg faglig kompetanse gjennom å ta videreutdanning samtidig som de arbeider i barnehagen. Praksislærere i barnehagen, veiledere samt mentorer for nyutdannede barnehagelærere oppfordres særlig til å søke.

Opptakskrav og rangering

 • Bachelorutdanning som barnehagelærer/førskolelærer eller annen pedagogisk bachelorutdanning med relevant tilleggsutdanning som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen.
 • Søker må arbeide i barnehage i studieperioden.

Søknadsprosessen er følgende: Søkeren må først søke til Utdanningsdirektoratet (Udir). Barnehageeier/styrer i private barnehager vil deretter godkjenne eller avslå og prioritere mellom godkjente søknader, og de godkjente søknadene vil bli behandlet av Udir. Søkerne som blir prioritert, må søke om opptak ved DMMH.

Læringsutbytte

Se emnebeskrivelse for MVVPB6000 og MVVPB6100.

Organisering av studiet

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (VPB) går over to semester og består av to deltidsstudier hver på 15 stp. Det ene emnet er Veiledningskompetanse (MVVPB6000) og det andre Profesjonsveiledning (MVVPB6100). Undervisningen er samlings- og nettbasert. Studiet består av totalt seks samlinger, tre i høstsemesteret og tre i vårsemesteret.

Studiemodell

 • F - Fordypning
 • O - Obligatorisk
 • S - Spesialisering
 • V - Valgfritt
EmneType2023 høst2024 vår
15
15

Læringsaktiviteter og vurderingsformer

På samlingene varieres det mellom forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, diskusjoner og praktiske øvelser. Arbeidskravene består i gjennomført veiledning, faglig essay, refleksjonsnotat og utviklingsarbeid.

Emnene avsluttes med hjemmeeksamen med vurdering A-F. Se emneplan for nærmere informasjon. 

Informasjon om innpassing og overgangsordninger

Fullført Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen kan innpasses i DMMHs Mastergradsstudium i barnehageledelse. For informasjon om opptakskrav, se studieplanen for masterstudiet.