Studieplan for Mastergradsstudium i barnehageledelse 2024-26

Studieplan for Mastergradsstudium i barnehageledelse 2024-26

  • Studiepoeng
   120
  • Studiebelastning
   Heltid
  • Gjelder for kull
   2024
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Studieprogramnavn, bokmål
   Mastergradsstudium i barnehageledelse
  • Studieprogramnavn, nynorsk
   Mastergradsstudium i barnehageleiing
  • Studieprogramnavn, engelsk
   Master's Degree Programme in Leadership in Early Childhood Education and Care
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Varighet
   4 semester
  • Studieprogramleder
   Elin Birgitte Ljunggren

Generell informasjon

Vedtaksdato

Fredag, Januar 9, 2015

Vedtaksorgan

NOKUT

Vedtaksdato for godkjenning/revisjon i DMMH sitt styre

Torsdag, April 24, 2014

Forrige periodiske evaluering

Fredag, Mars 10, 2023

Kostnader

Se dmmh.no

Om studieprogrammet

Utvikling av lederrollen i barnehagen henger sammen med utvikling av barnehagen som samfunnsinstitusjon og organisasjon. Dette er en utvikling som setter større og større krav til å være leder i barnehagen.

Mastergradsstudium i barnehageledelse (120 studiepoeng) skal kvalifisere studentene til å ta lederstillinger innen barnehagesektoren på en måte som sikrer og utvikler høy kvalitet i arbeidet. Gjennom utdanningen skal studenten bli bedre i stand til å lede organisasjonens virksomhet i samspill med omgivelsene. Utvikling av egen identitet som leder vil være et gjennomgående tema i hele utdanningsløpet.

Studiet gir innsikt i strukturer og endringsprosesser i organisasjoner, samfunnsliv og i det politiske liv. Dette vil skje med særlig fokus på barnehagen som organisasjon. Selve lederskapsdimensjonen i det å lede komplekse organisasjoner vil bli særlig vektlagt. Studiet skal også sette studenten i stand til å utforme undersøkelser og bruke samfunnsvitenskapelige metoder i analyse av empiriske data. Studenten skal dermed utvikle praktisk kunnskap og innsikt ut fra en forskningsbasert kunnskapsplattform. Studenten vil gjennom relevante case og bruk av både kvalitative og kvantitative data få belyst konkrete problemstillinger som hun/han i fremtiden vil møte som leder.

Etter fullført mastergradsstudium i barnehageledelse vil studenten ha gode forutsetninger for å utøve kompetent lederskap i et arbeidsliv preget av stadig økte krav til utvikling, fornying og endring.

Studiet består av følgende emner (se studiemodell):

 • Personalarbeid og ledelse i barnehagen (15 stp.)
 • Vitenskapsteori og forskningsmetoder (15 stp.)
 • Strategisk ledelse i barnehagen (7,5 stp.)
 • Ledelse for læring (7,5 stp.)
 • Kvalitetsutvikling og endringsprosesser i organisasjoner (15 stp.)
 • Forskningsdesign, metode og prosjektutvikling (15 stp.)
 • Masteroppgave (45 stp.)

Målgruppe

Studiets målgruppe er både studenter med nylig fullført bachelorgrad som førskolelærer/barnehagelærer og ansatte i barnehagesektoren med minimum fullført bachelorgrad som førskolelærer/barnehagelærer eller andre relevante profesjonsutdanninger.

Studiet retter seg også mot studenter som ønsker å kvalifisere seg videre til forskerutdanning (ph.d.).

Opptakskrav og rangering

For opptak til mastergradsstudiet gjelder § 3 i forskrift om krav til mastergrad og § 2 i forskrift om studier ved DMMH.

Opptakskrav: Bachelorgrad med utdanning som førskolelærer/barnehagelærer, eller bachelorgrad i en av følgende profesjonsutdanninger: barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer, spesialpedagog eller faglærer.

Ved opptak til mastergradsstudiet er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden.

1/3 av plassene settes av til søkere med minimum 2 års yrkespraksis fra barnehage etter fullført bachelorgrad, og 1/3 av plassene settes av til søkere som har fullført barnehagelærerutdanning i søknadsåret.

Søkere med utgått førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning som ikke oppfyller C-kravet
Søkere som har førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning etter gammel modell og ikke oppfyller C-kravet, kan legge ved dokumentasjon på videreutdanning ved DMMH eller annen relevant høyere utdanning for å forbedre karaktersnittet sitt. Eksempler på relevante studier/fagområder er årsstudium eller tilsvarende innenfor:

 • samfunnsvitenskap og humaniora, f.eks. årsstudium i pedagogikk
 • fagområder som inngår i barnehagelærerutdanningen
 • fagområder av særlig relevans for masterprogrammets profil

Utdanning som blir regnet inn i karaktersnittet vil ikke kunne innpasses i mastergraden.

Opptak til enkeltemner
Fire av emnene i første studieår kan tas som enkeltemner: MVPLK6000 Personalarbeid og ledelse i barnehagen (15 stp.), MVPLK6100 Kvalitetsutvikling og endringsprosesser i organisasjoner (15 stp.), MLLEL4000 Ledelse for læring (7,5 stp.) og MLSLE4010 Strategisk ledelse i barnehagen (7,5 stp.). Det anbefales å ta MLLEL4000 og MLSLE4010 samtidig.

For nærmere informasjon om opptak til enkeltemner, se studieplan for emnestudier på masternivå.

Læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten ...                                                                                                 

 • har inngående kunnskap om kunnskapsarbeid, kvalitetsutvikling, organisasjonslæring og strategi
 • har avansert kunnskap om organisasjon og ledelse, og spesiell innsikt i teorier som er relevante for ledelse av personalet og det pedagogiske arbeidet i barnehagen
 • har avansert kunnskap om nyere forskning, om vitenskapelige teorier og metoder som kan anvendes på forskning om barnehagen
 • har utfyllende kunnskap om ledelse og organisasjon på nye områder som er relevant for ledelse av barnehagen
 • kan analysere faglige problemstillinger knyttet til ledelse med utgangspunkt i barnehagens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet            

Ferdigheter

Kandidaten ...

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer om barnehagens virksomhet
 • kan analysere relevant teorier, metoder og fortolkninger og overføre dem til praktisk og teoretisk problemløsning i den daglige ledelsen i barnehagen
 • kan bruke metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid som er relevante for forskning på barnehagen på en selvstendig måte
 • kan under veiledning utføre et selvstendig forskningsprosjekt innenfor fagområdet etter aksepterte vitenskapelige metoder og gjeldende forskningsetiske normer
 • kan anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap til kritisk analyse og vurdering av forskning og forskningsresultater

Generell kompetanse

Kandidaten ...  

 • kan analysere etiske problemstillinger som er sentrale for ledelse av barnehagen
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å lede utviklingsarbeid i barnehagen
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker uttrykksformer som er sentrale for ledelse i barnehagen
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor barnehagesektoren, både med personalet og foreldre og til allmennheten
 • kan bidra til nytenking og lede innovasjonsprosesser for å utvikle barnehagen som pedagogisk institusjon

Organisering av studiet

Studiet er et heltidsstudium, men undervisningen er samlingsbasert.  Arbeidsbelastningen i studiet er fordelt likt med 30 studiepoeng pr. semester gjennom 2 år. Studentene må regne med å arbeide om lag 40 timer i uken med studiet, inklusiv forelesninger, selvstudium og arbeid med tekster som skal leveres som arbeidskrav. Arbeid med masteroppgaven vil foregå hele andre studieår, med hovedvekt på siste semester. Innholdet i de ulike emnene fremkommer i emnebeskrivelsene.

Studiemodell

Øvrige krav

Progresjonskrav
Studenten må ha bestått MLVFM4020 Vitenskapsteori og forskningsmetoder i 1. semester for å kunne begynne på MLVFM5020 Forskningsdesign, metode og prosjektutvikling i 3. semester.

Alle emner i 1. studieår må være bestått før studenten kan begynne på masteroppgaven og samle inn data i feltet. Studenten må ha bestått alle foregående emner for å kunne levere masteroppgaven siste semester, 2. studieår.

Læringsaktiviteter og vurderingsformer

Studiet består av forelesninger, praktiske øvinger, utviklingsarbeid, veiledning, rapportskriving og selvstendige studier. Gjennom å bringe studenter med ulik bakgrunn og arbeidserfaring sammen vil studentene lære av hverandre. Denne læringsprosessen vil forsterkes gjennom diskusjoner, arbeid med gruppeoppgaver og i oppgaveseminar.

Studentene vil bli vurdert ved hjelp av gruppebaserte oppgaver, obligatoriske fagnotat og avsluttende skriftlige eksamener.

Masteroppgaven skal gi anledning til selvstendig arbeid med fordypning i et avgrenset tema. Eksamensformen består i innlevering av masteroppgaven – en skriftlig, individuell oppgave på 27 000–35 000 ord (ca. 70–90 sider).

Undervisningsspråket er norsk, men studenter må påregne at enkelte undervisningsøkter vil foregå på engelsk.

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Informasjon om arbeidskrav finnes i emnebeskrivelsen.

Sensorordning
Ved alle eksamener vil det bli benyttet både intern og ekstern sensor. Det samme gjelder ved klagesensur.

Informasjon om innpassing og overgangsordninger

Innpassing
Studiet Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager (30 stp.), Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen (30 stp.) eller Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (30 stp.) kan innpasses i mastergraden som erstatning for de to emnene MVPLK6000 Personalarbeid og ledelse i barnehagen (15 stp.) og MVPLK6100 Kvalitetsutvikling og endringsprosesser i organisasjoner (15 stp.).

Studiet Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging (15 stp.) kan innpasses i mastergraden som erstatning for MVPLK6000 Personalarbeid og ledelse i barnehagen (15 stp.).

Vektingsreduksjon
Beståtte emner innen Førskolepedagogikk, Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager, Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen, Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen og Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging vil kunne utløse vektingsreduksjon for MVPLK6000 Personalarbeid og ledelse i barnehagen og MVPLK6100 Kvalitetsutvikling og endringsprosesser i organisasjoner.

Internasjonalisering

Et utenlandsopphold er mulig i vårsemesteret andre studieåret (fjerde semester) og knyttes til arbeidet med masteroppgaven. En oversikt over DMMHs internasjonale samarbeidspartnere finnes på våre nettsider: https://dmmh.no/studier/utveksling

Kostnader i forbindelse med studieopphold i utlandet dekkes av studenten selv. Det finnes ulike stipend- og støtteordninger studenter kan søke på, bl.a. Erasmusstipend og Nordplusstipend. Lånekassen gir lån i tråd med sine forskrifter med mulighet for tilleggsstøtte til utenlandsstudier.

Studenter som er interessert i å studere eller samle data i utlandet må avklare dette i god tid med studieprogramleder, studieveileder og internasjonalt kontor for å sikre at aktiviteten kan innpasses i masterprogrammet.

Kvalifikasjon/vitnemål

Ved fullført studium på 120 studiepoeng utstedes vitnemål for Master i barnehageledelse med et Diploma Supplement. Tittelen på masteroppgaven registreres via Studentweb og fremkommer på vitnemålet.

Fullføring av studiet kvalifiserer til å kunne søke om opptak til ph.d.-studier.

Øvrig informasjon

Infrastruktur og bruk av IKT
Studiet bruker internettbasert læringsplattform, og det kreves at studentene er fortrolig med bruk av PC og slike læringsplattformer. 

Godkjenning av studieplanen
Godkjent av DMMHs styre 24. april 2014
Godkjent av NOKUT 9. januar 2015