Studieplan for emnestudier på masternivå 2024-25

Studieplan for emnestudier på masternivå 2024-25

  • Gjelder for kull
   2024
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Studieprogramnavn, bokmål
   Emnestudier på masternivå
  • Studienivå
   Syklus 2: Videreutdanning høyere grad
  • Varighet
   2 semester
  • Studieprogramleder
   Kris Kalkman

Generell informasjon

Vedtaksdato

Mandag, February 27, 2017

Vedtaksorgan

Helene Lund

Kostnader

Se dmmh.no

Opptakskrav og rangering

Det kan tas opp studenter på enkeltemner dersom det er ledig plass etter at opptaket til mastergradsstudiene er gjennomført. Studierett på enkeltemner gjelder for ett studieår.

For opptak gjelder § 3 i forskrift om krav til mastergrad og § 2 i forskrift om studier ved DMMH. 

For opptak til enkeltemner på masternivå, gjelder samme krav som ved opptak til den masterutdanningen hvor enkeltemnet/-ne hører til. Se info for aktuelt masterprogram.

Søkere med utgått førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning som ikke oppfyller C-kravet
Søkere som har førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning etter gammel modell og ikke oppfyller C-kravet, kan legge ved dokumentasjon på videreutdanning ved DMMH eller annen relevant høyere utdanning for å forbedre karaktersnittet sitt. Eksempler på relevante studier/fagområder er årsstudium eller tilsvarende innenfor:

 • samfunnsvitenskap og humaniora, f.eks. årsstudium i pedagogikk
 • fagområder som inngår i barnehagelærerutdanningen
 • fagområder av særlig relevans for masterprogrammets profil

Utdanning som tas med for å forbedre karaktersnittet, kan ikke innpasses i mastergraden.

Organisering av studiet

Anbefalt rekkefølge på emnene:

Emner innenfor Mastergradsstudium i barnehageledelse
Det anbefales å ta MLLEL4000 Ledelse for læring (7,5 stp.) og MLSLE4010 Strategisk ledelse i barnehagen (7,5 stp.) samtidig.

Emner innenfor Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
Det anbefales å ta emnene i følgende rekkefølge: MBLOL4010 Lek og læring – diskurser og praksiser (15 stp.), MBEGM4000 Globalisering og kulturelt mangfold (15 stp.), MBMOD4030 Barns multimodale praksiser og tidlige literacy (15 stp.) og MBMIL4020 Barnehagens fysiske og psykososiale miljø (15 stp.).

Emner innenfor Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
Ingen spesiell anbefaling.

Studiemodell

 • F - Fordypning
 • O - Obligatorisk
 • S - Spesialisering
 • V - Valgfritt
EmneType2024 høst2025 vår
Emner fra Mastergradsstudium i barnehageledelse (MBL)
15
15
7.5
7.5
Emner fra ulike masterprogram kan normalt ikke gjennomføres samtidig. (Nedenstående summering av studiepoeng viser det totale antall studiepoeng som tilbys som enkeltemner.)