Studieplan for Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring 2023-25

Studieplan for Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring 2023-25

  • Studiepoeng
   120
  • Studiebelastning
   Heltid
  • Gjelder for kull
   2023
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Studieprogramnavn, bokmål
   Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
  • Studieprogramnavn, nynorsk
   Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i eit samfunn i endring
  • Studieprogramnavn, engelsk
   Master’s Degree Programme in Early Childhood Education and Care - Early Childhood in a Changing Society
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Varighet
   4 semester
  • Studieprogramleder
   Monica Seland, Gro Anita Kamsvåg

Generell informasjon

Vedtaksdato

Fredag, Oktober 28, 2016

Vedtaksorgan

NOKUT

Vedtaksdato for godkjenning/revisjon i DMMH sitt styre

Onsdag, February 10, 2016

Neste periodiske evaluering

2024 vår

Kostnader

Se dmmh.no

Om studieprogrammet

Hensikten med master i barnehagekunnskap – barndom i et samfunn i endring (heretter: barnehagekunnskap) er å formidle, utfordre og videreutvikle kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse om barnehager, barn i barnehagealder og barndommens innhold. Gjennom ulike teoretiske perspektiver og forskningsbasert kunnskap er målet med studiet å bidra til videreutvikling av den pedagogiske kvaliteten i barnehagen og annet arbeid med og for barns beste.

Studiet bygger på den vitenskapsbaserte kunnskapen relatert til den sosiale barne- og barndomsforskningen og til barnehageforskning, som begge er tverrfaglige felt. Sentralt innen barnehageforskning er forståelsen av barnet som aktør og rettssubjekt i en sosial, fysisk og institusjonell kontekst. Den sosiale barne- og barndomsforskningen har et analytisk fokus på hvordan barndom og barns hverdagsliv er forankret i en samfunnsmessig, historisk og kulturell kontekst. Det er sammenfall og likheter mellom disse to forskningsfeltene, som begge er relevante for kunnskap om barn, barndom og barnehage, og som begge utgjør masterens vitensgrunnlag.

Masterstudiet gir kompetanse i vitenskapelige tilnærminger og metoder for å utvikle ny kunnskap, med særlig relevans for barnehagefeltet samt nærliggende sektorer hvor kunnskap om barn, barndom og profesjonskunnskap er vesentlig. Gjennom tverrfaglige tilnærminger og metodemangfold skal masterstudiet utdanne kompetente og reflekterte fagpersoner. Studiet kvalifiserer for høyere stillinger innen barnehage, skole, ulike støtte- og hjelpeinstanser, offentlig forvaltning og høyere utdanning. Studiet kvalifisere også for forskerutdanning (ph.d.).

Studiet er forskningsbasert. Faglitteraturen og undervisningen er basert på relevant forskning som er nasjonalt og internasjonalt forankret. Studentene blir gjennomgående utfordret til analytisk og kritisk tenkning. Innholdet i studiet er organisert i sju emner:

 • Barndom, lek og læring – diskurser og praksiser (15 sp.)
 • Globalisering og kulturelt mangfold (15 sp.)
 • Multimodalitet og literacy i barnehagen (15 sp.)
 • Barnehagens fysiske og psykososiale miljø (15 sp.)
 • Vitenskapsteori og forskningsmetoder (15 sp.)
 • Fordypning i forskningsmetode og forskningsdesign (15 sp.)

Til sammen vil dette danne grunnlaget for masteroppgaven:

 • Masteroppgave (30 sp.)

Karriereveier
Avansert kunnskap, dypere forståelse og økt refleksjon omkring barndom og barnehagens innhold-, arbeids- og vurderingsformer i lys av sosiale, fysiske og samfunnsmessige forhold, er masterens primære mål. Studiet er særlig relevant for stillinger i barnehagen som har et faglig ansvar for kvalitet, innovasjon og utvikling. Studiet gir videre grunnlag for å utvikle og anvende praktisk og teoretisk kunnskap også i andre institusjoner for barn, som f.eks. skole, skolefritidsordninger (SFO/AKS) og asylmottak.  

Studiet kvalifiserer til høyere stillinger innen det barne- og barnehagefaglige området på enhetsnivå, kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Studiet kvalifiserer også til evaluerings-, utrednings- og forskningsarbeid, til undervisning i videregående skole, høgskole og universitet.

Masterprogrammet i barnehagekunnskap kvalifiserer dessuten til fagstillinger innenfor administrasjon, organisasjon og ledelse i frivillig sektor, offentlige og private organisasjoner, eller opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling som stiller barnefaglige kunnskapskrav.

For de som søker videre kunnskapsbygging innen feltet barn, barndom og barnehage, gir fullført mastergrad mulighet for opptak til videre studier på ph.d.-nivå, som i tverrfaglig barneforskning, pedagogikk, i profesjonsstudier eller i utdanningsvitenskap.

 

Målgruppe

Studiet retter seg mot studenter med avsluttet barnehagelærerutdanning eller tilsvarende. For studenter som ønsker et femårig løp vil kunnskapsområdene i den nasjonale bachelorutdanningen være basisen som denne masteren bygger videre på. Praktiserende barnehagelærere/førskolelærere som ønsker å videreutvikle og styrke sin barne- og barnehagefaglige kompetanse er en annen målgruppe. For ansatte i andre institusjoner for barn vil denne masteren tilby barne- og institusjonsfaglig kompetanse, med kunnskap om barn, barndom og profesjon for å kunne analysere, bedømme og håndtere problemstillinger og situasjoner i tilknytning til egen virksomhet. Studiet vil dessuten være egnet for de med samfunnsvitenskapelig bakgrunn som ønsker å kvalifisere seg til høyere stillinger innen det barne- og barnehagefaglige området på enhetsnivå, kommunalt, regionalt eller statlig nivå.

Studiet retter seg videre mot studenter som ønsker å kvalifisere seg videre til forskerutdanning (ph.d.).

Opptakskrav og rangering

For opptak til mastergradsstudiet gjelder § 3 i forskrift om krav til mastergrad og § 2 i forskrift om studier ved DMMH.

Følgende krav må oppfylles:

 • 3-årig barnehagelærerutdanning eller 3-årig førskolelærerutdanning (etter tidligere modell)

eller

 • annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer eller faglærer, eller andre pedagogiske utdanninger med praksis som er likeverdige med disse utdanningsløpene

eller

 • bachelorgrad med fordypning på minimum 80 studiepoeng innen de samfunnsvitenskapelige områdene, som i pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi, og som inneholder minimum 30 studiepoeng pedagogikk eller barnefaglig kompetanse etter vurdering (f.eks. barns oppvekst, psykososialt arbeid med barn og unge, barns rettigheter)

Ved opptak til mastergradsstudiet er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av vektet gjennomsnitt av alle eksamener som inngår i opptaksgrunnlaget, jf. forskrift om studier ved DMMH § 2-7.

Søkere med utgått førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning som ikke oppfyller C-kravet
Søkere som har førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning etter gammel modell og ikke oppfyller C-kravet, kan legge ved dokumentasjon på videreutdanning ved DMMH eller annen relevant høyere utdanning for å forbedre karaktersnittet sitt. Eksempler på relevante studier/fagområder er årsstudium eller tilsvarende innenfor:

 • samfunnsvitenskap og humaniora, f.eks. årsstudium i pedagogikk
 • fagområder som inngår i barnehagelærerutdanningen
 • fagområder av særlig relevans for masterprogrammets profil

Utdanning som blir regnet inn i karaktersnittet vil ikke kunne innpasses i mastergraden.

Opptak til enkeltemner
De fire emnene i første studieår, MBLOL4010 Lek og læring – diskurser og praksiser (15 sp.), MBEGM4000 Globalisering og kulturelt mangfold (15 sp.), MBMOD4030 Barns multimodale praksiser og tidlige literacy (15 sp.) og MBMIL4020 Barnehagens fysiske og psykososiale miljø (15 sp.) kan tas som enkeltemner. Det anbefales å starte med innføringsemnet MBLOL4010 og ta emnene i nevnte rekkefølge.

Læringsutbytte

Etter fullført studium er det forventet at kandidatens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse kan beskrives slik:

Kunnskap

En kandidat med fullført utdanning:

 • har avansert kunnskap innen barnehagekunnskap, med fordypet kunnskap om, og forståelse av, sentrale og utvalgte temaer innen det barne- og barnehagefaglige område
 • kan anvende kunnskap på en ny, kritisk og kreativ måte for å analysere faglige problemstillinger som er relevante for barnehagen og andre institusjoner for barn
 • har utviklet et vitenskapsteoretisk og metodeteoretisk grunnlag for forsknings- og utviklingsarbeid innen barnehagekunnskap
 • har inngående kunnskap om etiske retningslinjer for forskning generelt, og med barn spesielt

 

Ferdigheter

En kandidat med fullført utdanning:

 • kan kritisk og kreativt bruke kunnskap selvstendig og anvende relevante metoder innen det barne- og barnehagefaglig område til utvikling av barnehagen eller andre institusjoner for barn
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å formulere faglige resonnementer, relatert til barne- og barnehagefaglige problemstillinger
 • kan planlegge, igangsette og gjennomføre et avgrenset forsknings- og utviklingsarbeid i barnehagen eller andre institusjoner for barn, i tråd med forskningsetiske normer og regler
 • kan utøve faglige og skjønnsmessige vurderinger med basis i det barne- og barnehagefaglige område på en kritisk og reflektert måte 

 

Generell kompetanse

En kandidat med fullført utdanning:

 • kan anvende kunnskap og ferdigheter innenfor det barne- og barnehagefaglige område på en kritisk, selvstendig og utviklende måte
 • kan analysere relevante problemstillinger innen barnehagekunnskap, og innehar en reflektert holdning til institusjoners praksis 
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å videreutvikle barnehagen som en pedagogisk institusjon for barn
 • kan formidle eget arbeid, faglige problemstillinger, analyser og funn innen barnehagekunnskap 
 • har et reflektert forhold til forskningsetiske problemstillinger generelt, og de som vedrører barn spesielt

 

Organisering av studiet

Studiet går over to år og er et heltidsstudium på til sammen 120 sp. og er samlingsbasert.

Arbeidsbelastningen er fordelt likt med 30 sp. pr. semester. Det forventes at studenten arbeider med studiet på fulltid mellom hver samling. 

Det første studieåret består av fordypninger innen det barne- og barnehagefaglige kunnskapsområdet. I emnene i det andre studieåret inngår ulike vitenskapsteoretiske perspektiver, teorier og metodologier relevante for masterens tematikk, og fordypning i en selvvalgt forskningsmetode. Det andre studieåret inneholder også et prosjektutviklingsseminar i tredje semester med utarbeiding av en prosjektbeskrivelse. Arbeidet med masteroppgaven vil hovedsakelig foregå i det fjerde semesteret. Spesifisert innhold i de ulike emnene framkommer av emnebeskrivelsene.

Studiemodell

Øvrige krav

Progresjonskrav
Studenten må ha bestått alle foregående emner for å kunne begynne på masteroppgaven og samle inn data i feltet.

Læringsaktiviteter og vurderingsformer

Studiet består av ulike arbeids- og læringsformer som forelesninger, seminarer, individuelt arbeid, gruppearbeid/diskusjoner, presentasjoner, veiledning (individuelt og i gruppe), prosjekter og fagskriving. Master i barnehagekunnskap er et utviklingsorientert studium som stiller store krav til studentenes deltakelse. Læring er en prosess der ny kunnskap og dypere innsikt utvikles gjennom studentens aktive deltagelse i forelesninger, diskusjoner og samarbeid med medstudenter og faglærere, med grunnlag i studiets utvalgte og selvvalgte tekster. Det vektlegges derfor varierte og dialogiske undervisningsformer med studentaktivitet som fordrer nærvær og vilje til kunnskapsdeling hos alle involverte. Siden kunnskap og refleksjon danner utgangspunkt for endring innen barnehagesektoren og nærliggende sektorer, vil dette studiet bidra med en kritisk og konstruktiv tilnærming som vil prege de ulike undervisningsformene innen studieemnene.

Studiet benytter både formative og summative vurderingsformer. Gjennom varierte arbeidskrav i alle emner får studenten faglige utfordringer både individuelt og i gruppe, skriftlig og muntlig, og med veiledning fra faglærer og medstudenter. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Eksamensformene er innlevering av ulike varianter av fagtekst. Alle eksamensformene er individuelle eksamener. Se emnebeskrivelsene for mer informasjon om arbeidskrav og eksamen.  

Alle emnene i begge studieårene vurderes av en intern og ekstern sensor. Det samme gjelder ved eventuell klagesensur. Samtlige emner vurderes med karakterene A-F.

Masteroppgaven skal gi anledning til selvstendig arbeid med fordypning i et avgrenset tema. Eksamensformen består i innlevering av masteroppgaven – en skriftlig, individuell oppgave på 19 000–23 000 ord.

Informasjon om innpassing og overgangsordninger

Innpassing

 • Studiet Barn, barndom og barnehage (30 stp.) kan innpasses i mastergraden som erstatning for de to emnene MBEGM4000 Globalisering og kulturelt mangfold (15 stp.) og MBLOL4010 Lek og læring – diskurser og praksiser (15 stp.).
 • Studiet Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen (30 stp.) eller Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen (30 stp.) kan innpasses i mastergraden som erstatning for de to emnene MBMIL4020 Barnehagens fysiske og psykososiale miljø (15 stp.) og MBMOD4030 Barns multimodale praksiser og tidlige literacy (15 stp.).
 • 15 studiepoeng av studiet Barns språkutvikling og språklæring (30 stp.) kan innpasses i mastergraden som erstatning for emnet MBMOD4030 Barns multimodale praksiser og tidlige literacy (15 stp.).
 • Emnet MVFAH6100/FYSAK-02 Barns lek og fysiske aktivitet i barnehagens ulike bevegelsesmiljøer (15 stp.) kan innpasses i mastergraden som erstatning for emnet MBMIL4020 Barnehagens fysiske og psykososiale miljø (15 stp.).

​Vektingsreduksjon
Beståtte emner innen følgende studier kan utløse vektingsreduksjon:

 • Førskolepedagogikk/Barn, barndom og barnehage vil kunne utløse vektingsreduksjon for MBEGM4000 Globalisering og kulturelt mangfold og MBLOL4010 Lek og læring – diskurser og praksiser.
 • Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen vil kunne utløse vektingsreduksjon for MBMIL4020 Barnehagens fysiske og psykososiale miljø.
 • Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen vil kunne utløse vektingsreduksjon for MBMOD4030 Barns multimodale praksiser og tidlige literacy.
 • Barns språkutvikling og språklæring vil kunne utløse vektingsreduksjon for MBMOD4030 Barns multimodale praksiser og tidlige literacy.
 • Førskolepedagogikk/Fysisk aktivitet, helse og fysisk miljø i barnehagen vil kunne utløse vektingsreduksjon for MBMIL4020 Barnehagens fysiske og psykososiale miljø.

Internasjonalisering

Et utenlandsopphold er mulig i vårsemesteret andre studieåret (fjerde semester) og knyttes til arbeidet med masteroppgaven. En oversikt over DMMHs internasjonale samarbeidspartnere finnes på våre nettsider: https://dmmh.no/studier/utveksling

Kostnader i forbindelse med studieoppholdet i utlandet dekkes av studenten selv. Det finnes ulike stipend- og støtteordninger studenter kan søke på, bl.a. Erasmusstipend og Nordplus. Lånekassen gir lån i tråd med sine forskrifter med mulighet for tilleggsstøtte til utenlandsstudier.

Studenter som er interessert i å studere eller samle data i utlandet må avklare og få dette godkjent av studieprogramleder, studieveileder og internasjonalt kontor for å sikre at aktiviteten kan innpasses i masterprogrammet.

Kvalifikasjon/vitnemål

Ved fullført studium på 120 sp. utstedes vitnemål for Master i barnehagekunnskap – barndom i et samfunn i endring sammen med Diploma Supplement. Tittelen på masteroppgaven registreres via Studentweb og fremkommer på vitnemålet.

Fullført mastergrad gir mulighet for opptak til videre studier på ph.d.-nivå, som i tverrfaglig barneforskning, pedagogikk, i profesjonsstudier eller i utdanningsvitenskap.

Kvalifisering som pedagogisk leder i barnehagen
Mastergraden i barnehagekunnskap ved DMMH tilfredsstiller de aktuelle kravene for tilsetting som pedagogisk leder dersom man har en treårig pedagogutdanning som en del av opptaksgrunnlaget, jf. barnehageloven § 18, rundskriv F-04-11 og tolkningsuttalelse fra Udir: «Utdanninger som kvalifiserer til stilling som pedagogisk leder i barnehagen».

Øvrig informasjon

Infrastruktur og bruk av IKT
Det kreves at studentene er fortrolig med bruk av PC. Studiet bruker den internettbaserte læringsplattformen itslearning. Det vil ved studiets start gis mulighet for å få en innføring i denne.

Godkjenning av studieplanen
Godkjent av DMMHs styre: 10.02.2016
Godkjent av NOKUT: 28.10.2016