Studieplan for Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2023-25

Studieplan for Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2023-25

  • Studiepoeng
   120
  • Studiebelastning
   Heltid
  • Gjelder for kull
   2023
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Studieprogramnavn, bokmål
   Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
  • Studieprogramnavn, nynorsk
   Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidleg barndom
  • Studieprogramnavn, engelsk
   Master’s Degree Programme in Special Needs Education with a Focus on Early Childhood
  • Studienivå
   Syklus 2: Mastergradsstudium (toårig)
  • Varighet
   4 semester
  • Studieprogramleder
   Karianne Franck, Marit Pettersen

Generell informasjon

Vedtaksdato

Tirsdag, August 16, 2016

Vedtaksorgan

NOKUT

Kostnader

Se dmmh.no

Om studieprogrammet

Målet med masterutdanningen i spesialpedagogikk ved DMMH er å formidle, utfordre og videreutvikle forsknings- og profesjonsbasert kunnskap om barn som har særlige utfordringer når det gjelder utvikling, lek og læring, betegnet som barn med spesielle behov. Barn med spesielle behov har også ordinære behov: et barn er et barn. Ethvert barn er et eget subjekt i kraft av å være et barn og skal anerkjennes som det. Anerkjennelse av barnets og barndommens egenverdi utgjør et fundament for studieenheten. Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom har faglig og etisk forankring i overordnede verdier og prinsipper for pedagogisk virke i nasjonal sammenheng: likeverd, tilpassing og inkludering. Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom er blant de få masterutdanningene i spesialpedagogikk i Norge som har spesifikt fokus på de yngste barna, dvs. barn under opplæringspliktig alder.

Undervisningen er forskningsbasert med sterk profesjonsinnretting, og søker å utdanne kyndige og reflekterte spesialpedagoger for arbeid i barnehage, skole, ulike støtte- og hjelpeinstanser, offentlig forvaltning og høyere utdanning, samt å kvalifisere for forskerutdanning (ph.d.). 

Studieenheten har forankring i både individ- og systemrettede tiltak. Individfokuset er begrunnet i at noen barn har en medfødt funksjonsnedsettelse og/eller vansker i utvikling, lek og læring som følge av oppvekstmiljø, og visse tiltak er spesifikt rettet mot enkeltbarn. Systemfokuset sikter primært mot barnehagen, og innebærer et perspektiv på barnehagen som organisasjon, det vil si inn mot helhetlige og samordnede tiltak i barnehagen. Siktemålet er å videreutvikle barnehagen som en inkluderende organisasjon i tråd med føringer i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2017). Dette utfordrer allmennpedagogiske perspektiv i form av en pedagogikk som innlemmer alle barn i felleskapet. 

I dette mastergradsstudiet i spesialpedagogikk legges det vekt på tidlig barndom, noe som innlemmer perspektiv på tidlig innsats, dvs. tidlig i et barns liv, men også et generelt perspektiv på tidlig avdekking av vansker i utvikling, lek og læring. Det forebyggende perspektivet er slik sentralt, både i form av å forebygge at vansker oppstår og å forbygge eskalering av vansker hos barn med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse eller utviklingsvansker.

Studieenheten er profesjonsforankret og forskningsbasert. Profesjonsforankring ivaretas gjennom deler av undervisningen og ulike arbeidskrav, ikke minst gjennom de veiledede praksisperiodene som inngår. Studiet er samtidig forskningsbasert, både ved at litteraturen og undervisningen bygger på relevant norsk og internasjonal forskning, og ved at de som underviser selv er aktive forskere. Mange av de som underviser, har også yrkeserfaring fra det spesialpedagogiske arbeidsfeltet.

Innholdet i studiet er organisert i sju emner:

 • Spesialpedagogikk som fag og felt (15 stp.)
 • Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse (15 stp.)
 • Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst (15 stp.)
 • Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv (15 stp.)
 • Vitenskapsteori og forskningsmetoder (15 stp.)
 • Fordypning i forskningsmetode og forskningsdesign (15 stp.)

Til sammen vil dette danne grunnlaget for masteroppgaven:

 • Masteroppgave (30 stp.)

Karriereveier
Fullført Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom kvalifiserer for arbeidsoppgaver i barnehage, skole, ulike støtte- og hjelpeinstanser, f.eks. Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Habiliteringstjeneste, Statped, samt offentlig forvaltning og høyere utdanning.

Arbeidsoppgavene er både rettet mot forebyggende virksomhet og mot direkte arbeid med barn med spesielle behov og tiltak på systemnivå. Arbeidsoppgaver kan bl.a. omfatte kartlegging, utviklingsstimulering, opplæring, veiledning, rådgivning og oppgaver på ulike forvaltningsnivå.

Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom gir mulighet for opptak til videre studier på ph.d.-nivå, for eksempel innen pedagogikk, sosialt arbeid og ph.d.-programmet i profesjonsstudier.

Målgruppe

Studiet retter seg i første rekke mot studenter med avsluttet barnehagelærerutdanning, men også studenter med andre lærerutdanninger. Studiet henvender seg også til studenter med pedagogisk eller sosialpedagogisk bakgrunn som ønsker å fordype seg i spesialpedagogisk arbeid i barnehage- og skolesektoren, ulike støtte- og hjelpeinstanser eller forvaltning. Studiet retter seg videre mot studenter som ønsker å kvalifisere seg videre til forskerutdanning (ph.d.).

Opptakskrav og rangering

For opptak til mastergradsstudiet gjelder § 3 i forskrift om krav til mastergrad og § 2 i forskrift om studier ved DMMH.

Følgende krav må oppfylles:

• 3-årig barnehagelærerutdanning eller 3-årig førskolelærerutdanning (etter tidligere modell)

eller

• annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som grunnskolelærer/allmennlærer, faglærer eller bachelorgrad og ettårig PPU

eller

• bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk, pedagogikk eller rådgivning og voksnes læring

Søkere med grunnutdanning som vernepleier eller barnevernspedagog må ha 30 stp. pedagogikk i tillegg for å være kvalifiserte som søkere.

Ved opptak til mastergradsstudiet er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden.

1/3 av plassene settes av til søkere med minimum 2 års yrkespraksis fra barnehage etter fullført bachelorgrad, og 1/3 av plassene settes av til søkere som har fullført barnehagelærerutdanning i søknadsåret.

Søkere med utgått førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning som ikke oppfyller C-kravet
Søkere som har førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning etter gammel modell og ikke oppfyller C-kravet, kan legge ved dokumentasjon på videreutdanning ved DMMH eller annen relevant høyere utdanning for å forbedre karaktersnittet sitt. Eksempler på relevante studier/fagområder er årsstudium eller tilsvarende innenfor:

 • samfunnsvitenskap og humaniora, f.eks. årsstudium i pedagogikk
 • fagområder som inngår i barnehagelærerutdanningen
 • fagområder av særlig relevans for masterprogrammets profil

Utdanning som blir regnet inn i karaktersnittet vil ikke kunne innpasses i mastergraden.

Opptak til videreutdanning
De fire emnene i første studieår, MSSPF4000 Spesialpedagogikk som fag og felt (15 stp.), MSKSR4021 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse (15 stp.), MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst (15 stp.) og MSIST4030 Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv (15 stp.), kan tas som videreutdanningene Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 (MSSPF4000 og MSSRO4010) og Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2 (MSKSR4021 og MSIST4030). Studenten må ha bestått de tre foregående emnene for å kunne begynne på MSIST4030.

For nærmere informasjon om opptak til videreutdanningene, se egen studieplan for disse.

Læringsutbytte

Etter fullført Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom har kandidaten tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

En kandidat med fullført masterutdanning:                 

 • har inngående kunnskap om faget spesialpedagogikks sammensatte egenart og teoretiske grunnlag med særskilt fokus på tidlig innsats i tidlig alder
 • har utviklet en omfattende teoretisk, vitenskapsteoretisk og metodisk innsikt som grunnlag for å analysere det spesialpedagogiske arbeidsfeltet i et historisk perspektiv, samtidsperspektiv og i et internasjonalt perspektiv
 • kan ut fra avansert spesialpedagogisk kunnskap bidra til videreutvikling i det spesialpedagogiske og allmennpedagogiske arbeidsfeltet
 • har grundig kunnskap om faglig og etisk grunnlagstenkning i faget spesialpedagogikk og kan forholde seg analytisk til disse som grunnlag for utøving av kritisk skjønn
 • har utviklet et omfattende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskapsgrunnlag for forsknings- og utviklingsarbeid i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet
 • har inngående innsikt i etiske krav i forskning

Ferdigheter

En kandidat med fullført masterutdanning kan:

 • anvende sin kunnskap til kritisk å undersøke og analysere fagets teoretiske kunnskapsbase som bakgrunn for utarbeiding av ulike fagtekster og muntlige presentasjoner
 • forholde seg analytisk til fagets sammensatte kunnskapsgrunnlag og på en selvstendig måte gjennomføre oppgaver i praksisfelt på grunnlag av faglig og etisk skjønn og arbeide med teoretiske problemstillinger med relevans for det spesialpedagogiske arbeidsfeltet
 • anvende relevante forskningsmetoder i spesialpedagogisk utviklingsarbeid
 • gjennomføre et selvstendig og avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt i spesialpedagogikk i tråd med forskningsetiske regler og under veiledning

Generell kompetanse

En kandidat med fullført masterutdanning kan:        

 • forholde seg analytisk til fagets teoretiske grunnlag og forskningsetiske forankring og anvende sin innsikt til videreutvikling av det spesialpedagogiske arbeidsfeltet
 • anvende faglig innsikt og ferdigheter i utvikling av spesialpedagogikk som fag og i spesialpedagogisk praksis og relevante prosjekter
 • formidle omfattende selvstendig arbeid og kommunisere om relevante spesialpedagogiske problemstillinger på en faglig måte
 • kommunisere om spesialpedagogiske tema, tilpasset aktuell målgruppe
 • bidra til utvikling og innovasjon relatert til spesialpedagogiske tiltak i barnehager og ulike støtte- og hjelpeinstanser

Organisering av studiet

Studiet går over to år og er et heltidsstudium på til sammen 120 stp. Undervisningen er organisert som samlingsbasert undervisning. Arbeidsmengden er fordelt med 30 stp. per semester.

Det første studieåret består av 60 stp. med fordypning i spesialpedagogiske tema. I emnene i det andre studieåret inngår ulike perspektiver, teorier og metodologi relevante for masteroppgavens tematikk. Det andre studieåret inneholder vitenskapsteori og forskningsmetode, samt prosjektutviklingsseminar med utarbeiding av skisse til masteroppgaven. Arbeidet med masteroppgaven vil hovedsakelig foregå i det fjerde semesteret. Inngående innhold i de ulike emnene framkommer av emnebeskrivelsene.

Studiemodell

Krav om skikkethet og autorisasjon

DMMH skal vurdere om mastergradsstudenten i spesialpedagogikk er skikket for det spesialpedagogiske arbeidet, jf. forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som spesialpedagog.

Vurderingen foregår gjennom hele studiet. Både medstudenter, praksislærere og ansatte i praksisbarnehager har et ansvar i denne sammenheng. Studenter som viser svakhet med tanke på å mestre yrket, må så tidlig som mulig i utdanningen få informasjon om dette. Alle involverte parter er forpliktet til å melde fra dersom de er bekymret for studenter når det gjelder skikkethetsvurdering. Slik bekymring meldes til institusjonsansvarlig for skikkethetssaker.

Øvrige krav

Progresjonskrav
Studenten må ha bestått de tre foregående emnene i 1. studieår for å kunne begynne på MSIST4030 Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv.

Studenten må ha bestått alle foregående emner for å kunne begynne på masteroppgaven og samle inn data i feltet.

Politiattest
Politiattest er spesifikt knyttet til praksisdelen av utdanningen, men kreves allerede ved oppstart. Studenter skal levere politiattest ved studiestart og senest innen 14 dager etter studiestart. Studenter som unnlater å levere politiattest tildeles ikke praksisplass.

Tuberkulosekontroll
Skjema for tuberkulosekontroll leveres ferdig utfylt innen 15. september. Skjemaet ligger på DMMHs nettsider. Mer informasjon om krav finnes i forskrift om tuberkulosekontroll og på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no.

Taushetsplikt  
Studenter ved DMMH er underlagt taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 og universitets- og høyskoleloven § 4-6. Gjennom å godta sin utdanningsplan, gir studentene en bekreftelse på at de har lest og forstått innholdet i denne paragrafen, samt at de samtykker i å overholde kravet om taushetsplikt.

Praksis

Gjennomføring av praksis inngår i studentenes profesjonsutvikling. I tilknytning til emnene MSKSR4021 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse og MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst i første studieår skal studentene gjennomføre til sammen 105 timer obligatorisk og veiledet praksis, 50 timer i høstsemesteret (MSKSR4021) og 55 timer i vårsemesteret (MSSRO4010). Praksis gjennomføres i barnehage, skole eller i ulike støtte- og hjelpeinstanser. Gjennomføring av praksis krever 100 prosent tilstedeværelse. Praksis vurderes i likhet med andre arbeidskrav til godkjent/ikke godkjent. 

Læringsaktiviteter og vurderingsformer

Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer, diskusjoner, studiebesøk, veiledning, selvstendig arbeid med ulike oppgaver, muntlige presentasjoner og veiledet praksis med for- og etterarbeid. Arbeidskrav er beskrevet i tilknytning til beskrivelsen av hvert emne. Arbeidskrav vurderes til godkjent eller ikke godkjent. Arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan få adgang til eksamen i emnet.

Hvert emne avsluttes med eksamen. Eksamensformene varierer og er beskrevet under hvert emne. Samtlige emner vurderes med karakterene A-F. Alle emnene vurderes av en intern og en ekstern sensor. Eventuell klagesensur gjennomføres med en ny kommisjon med både intern og ekstern sensor.

Masteroppgaven skal gi anledning til selvstendig arbeid med fordypning i et avgrenset tema. Eksamensformen består i innlevering av masteroppgaven som er en skriftlig, individuell oppgave på 19 000–23 000 ord (ca. 50–60 sider). 

Informasjon om innpassing og overgangsordninger

Innpassing
Studiene Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner / Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 og Spesialpedagogikk 2: Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker / Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2 (totalt 60 stp.) kan innpasses i mastergraden som erstatning for de fire emnene i 1. studieår.

Studiet Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner / Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 (30 stp.) kan innpasses i mastergraden som erstatning for de to emnene MSSPF4000 Spesialpedagogikk som fag og felt (15 stp.) og MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst (15 stp.).

15 stp. av studiet MVBSS6000 Barns språkutvikling og språklæring (30 stp.) kan innpasses i mastergraden som erstatning for MSKSR4021 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse (15 stp.). Arbeidskrav knyttet til praksis må gjennomføres i tillegg.

Vektingsreduksjon
Beståtte emner innen Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner / Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 vil kunne utløse vektingsreduksjon for MSSPF4000 Spesialpedagogikk som fag og felt og MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst.

Beståtte emner innen Spesialpedagogikk 2: Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker / Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2 vil kunne utløse vektingsreduksjon for MSKSR4021 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse og MSIST4030 Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv.

Beståtte emner innen MVBSS6000 Barns språkutvikling og språklæring vil kunne utløse vektingsreduksjon for MSKSR4021 Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse.

Internasjonalisering

Studenter kan etter søknad realisere praksisperioden i emnet MSSRO4010 i spesialinstitusjoner i Afrika gjennom DMMHs partnere. Videre er det mulig å gjennomføre arbeid med masteroppgaven (MSMOP5900) i vårsemesteret i andre studieår ved universitetet i Presov, Slovakia.

Kostnader i forbindelse med studieopphold i utlandet dekkes av studenten selv. Det finnes ulike stipend- og støtteordninger studenter kan søke på, bl.a. Erasmusstipend og Nordplusstipend. Lånekassen gir lån i tråd med sine forskrifter med mulighet for tilleggsstøtte til utenlandsstudier.

Studenter som er interessert i å studere eller samle data i utlandet må avklare dette i god tid med studieprogramleder, studieveileder og internasjonalt kontor for å sikre at aktiviteten kan innpasses i masterprogrammet.

Kvalifikasjon/vitnemål

Ved fullført studium på 120 stp. utstedes vitnemål for Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom sammen med Diploma Supplement. Tittelen på masteroppgaven registreres via Studentweb og fremkommer på vitnemålet.

Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom gir mulighet for opptak til videre studier på ph.d.-nivå, for eksempel innen pedagogikk, sosialt arbeid og ph.d.-programmet i profesjonsstudier.

Øvrig informasjon

Infrastruktur og bruk av IKT
Det kreves at studentene er fortrolig med bruk av PC. Studiet bruker den internettbaserte læringsplattformen itslearning. Det vil ved studiets start gis mulighet for å få en innføring i denne.

Godkjenning av studieplanen
Godkjent av DMMHs styre: 10.02.2016  
Godkjent av NOKUT: 16.08.2016