Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse

Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse er en 3-årig profesjonsutdanning på heltid.

Norge er i dag et flerkulturelt samfunn hvor mange barnehager har barn med ulik språklig og kulturell bakgrunn.

Studieprogrammet tar opp tema som er relevante for å kunne jobbe i barnehager preget av kulturelt og språklig mangfold. I dette ligger også en forståelse for felles verdier og grunnleggende respekt på tvers av kulturer. Sentrale fag i utdanningen er norsk, samfunnsfag, RLE samt pedagogikk.

Undervisningsformene er varierte, fra ekskursjoner, gruppearbeid og debatter, til individuelt skriftlig arbeid og forelesninger.

 

 • Organisering

  Heltid
 • Studiepoeng

  180
 • Søknadsfrist

  15. april 2019
 • Startsemester

  Høst
 • Søknadskode

  253 529
 • Studieavgift

  Kr. 2 280,- per sem.

Innhold

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse er organisert ved at 6 tverrfaglige kunnskapsområder er fordelt på tre studieår:

 • Barns utvikling, lek og læring
 • Natur, helse og bevegelse
 • Samfunn, religion, livssyn og etikk
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Språk, tekst og matematikk
 • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Kunnskapsområdene går parallelt gjennom studieåret. Kunnskapsområdet Samfunn, religion og livssyn er fordelt i to separate emner i 1. og 2. studieår, med avsluttende vurdering etter hvert emne.

I løpet av 3. studieår skal studenten i tillegg gjennomføre et fordypningsstudium knyttet til flerkulturell forståelse, og dessuten arbeide med og skrive en individuell bacheloroppgave. 
 

Praksis

I løpet av tre studieår skal studentene gjennomføre 100 dager (svarer til 20 uker) veiledet praksis, hovedsakelig i barnehage.

Organisasjoner og institusjoner i nærmiljøet brukes aktivt i studiet. Praksis knyttes til barnehager med kulturelt mangfold.

Det er anledning til å ta deler av 3. studieår i utlandet. DMMH har avtaler med land i Europa, Afrika og det amerikanske kontinent.

Vurdering

Eksamensformer vil variere og følgende benyttes hver for seg eller i kombinasjon: mappeeksamen, skriftlig eksamen, muntlig eksamen, praktisk eksamen (utstilling, forestilling, presentasjon), hjemmeeksamen, prosjektoppgave, bacheloroppgave m.v. Eksamen gjennomføres individuelt eller i gruppe. Det vises til DMMHs retningslinjer og forskrift om studentopptak, eksamen, vurdering av praksis ved DMMH. Karakteruttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A-E for bestått og F for ikke bestått, eller bestått/ikke bestått.

Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått.

Jobbmuligheter og videre studier

Som utdannet barnehagelærer er du kvalifisert til å arbeide som:

 • pedagogisk leder i barnehage
 • styrer for en barnehage
 • leder i skolefritidsordningen (SFO)
 • leder i andre barnerelaterte områder

Barnehagelærerutdanningen danner grunnlaget for opptak til masterutdanning. Vi har et bredt studietilbud innen masterutdanninger og du vil som barnehagelærer være kvalifisert til tre av disse

Ved Master i barnekultur og kunstpedagogikk er opptakskravene som følger:

 • barnehagelærerutdanning med en kunst- og kulturrelatert fordypning
 • en treårig bachelor som inkludert 60 sp. i det selvvalgte kunstfaget.
 • en bachelor i musikk, kunst og håndverk eller drama/norsk litteratur inkludert 60 stp. praktisk- pedagogisk kompetanse