Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom

Barn med nedsatt funksjonsevne har unike personlighetstrekk, evner og interesser og skal møtes først og fremst som barn.  Å bidra til inkludering, anerkjennelse og vektlegging av barndommens egenverdi utgjør fundamentet i masterutdanningen i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom.

 • Organisering

  Heltid
  Samlingsbasert
 • Studiepoeng

  120
 • Søknadsfrist

  15. april 2019
 • Startsemester

  Høst
 • Søknadskode

  1025
 • Studieavgift

  Kr. 2 280,- per sem.

Innhold

Målet med denne masterutdanningen er å formidle, utfordre og videreutvikle forsknings- og profesjonsbasert kunnskap om barn som har særlige utfordringer når det gjelder utvikling, lek og læring, betegnet som barn med spesielle behov.

Studiet har faglig og etisk forankring i overordnede verdier og prinsipper for pedagogisk virke i nasjonal sammenheng, fra barnehage t.o.m. videregående opplæring: likeverd, tilpassing og inkludering.

Studiet er blant de få masterutdanningene i spesialpedagogikk i Norge som har spesifikt fokus på de yngste barna.

Undervisningen er forskningsbasert med sterk profesjonsinnretning, og søker å utdanne kyndige og reflekterte spesialpedagoger for arbeid i barnehage, skole, ulike støtte- og hjelpeinstanser, offentlig forvaltning og høyere utdanning, samt å kvalifisere for forskerutdanning (ph.d.). 

Oversikt over emner som inngår i mastergradsstudiet

 • Spesialpedagogikk som fag og felt (15 sp.)
 • Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst (15 sp.)
 • Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse (15 sp.)
 • Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv (15 sp.)
 • Vitenskapsteori og forskningsmetoder (15 sp.)
 • Fordypning i forskningsmetode og forskningsdesign (15 sp.)

Til sammen vil dette danne grunnlaget for masteroppgaven:

 • Masteroppgave (30 sp.)

Målgruppe

Studiet retter seg i første rekke mot studenter med avsluttet barnehagelærerutdanning, men også studenter med andre lærerutdanninger. Studiet henvender seg også til studenter med pedagogisk eller sosialpedagogisk bakgrunn som ønsker å fordype seg i spesialpedagogisk arbeid i barnehage- og skolesektoren, ulike støtte- og hjelpeinstanser eller forvaltning. Studiet retter seg videre mot studenter som ønsker å kvalifisere seg videre til forskerutdanning (ph.d.).

Opptakskrav

3-årig førskole-/barnehagelærerutdanning eller annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som grunnskolelærer/allmennlærer, faglærer eller bachelorgrad og ettårig PPU, eller bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk, pedagogikk eller rådgivning og voksnes læring.

Søkere med grunnutdanning som vernepleier eller barnevernspedagog må ha 30 sp. pedagogikk i tillegg for å være kvalifiserte som søkere.

Ved opptak til mastergradsstudiet er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden.

1/3 av plassene settes av til søkere med minimum 2 års yrkespraksis fra barnehage etter fullført bachelorgrad, og 1/3 av plassene settes av til søkere som har fullført barnehagelærerutdanning i søknadsåret. Yrkespraksis må dokumenteres dersom du ønsker å komme med i den første kvoten.

Jobbmuligheter og videre studier

Fullført Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom kvalifiserer for arbeidsoppgaver i barnehage, skole, ulike støtte- og hjelpeinstanser, f. eks. Pedagogisk psykologisk tjeneste, Habiliteringstjeneste, Statped, samt offentlig forvaltning og høyere utdanning. 

Arbeidsoppgavene er både rettet mot forebyggende virksomhet og mot direkte arbeid med barn med spesielle behov og tiltak på systemnivå. Arbeidsoppgaver kan bl.a. omfatte kartlegging, utviklingsstimulering, opplæring, veiledning, rådgivning og oppgaver på ulike forvaltningsnivå. 

Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom gir mulighet for opptak til videre studier på ph.d.-nivå, for eksempel innen pedagogikk, sosialt arbeid og ph.d.-programmet i profesjonsstudier.