Studieplan for emnestudier på masternivå 2023-24

Studieplan for emnestudier på masternivå 2023-24

  • Gjelder for kull
   2023
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Studieprogramnavn, bokmål
   Emnestudier på masternivå
  • Studienivå
   Syklus 2: Videreutdanning høyere grad
  • Varighet
   2 semester
  • Studieprogramleder
   Kris Kalkman

Generell informasjon

Vedtaksdato

Mandag, February 27, 2017

Vedtaksorgan

Helene Lund

Kostnader

Se dmmh.no

Opptakskrav og rangering

Det kan tas opp studenter på enkeltemner dersom det er ledig plass etter at opptaket til mastergradsstudiene er gjennomført. Studierett på enkeltemner gjelder for ett studieår.

For opptak gjelder § 3 i forskrift om krav til mastergrad og § 2 i forskrift om studier ved DMMH.

Emner innenfor Mastergradsstudium i barnehageledelse
Opptakskrav: Bachelorgrad med utdanning som førskolelærer/barnehagelærer, eller bachelorgrad i en av følgende profesjonsutdanninger: barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer, spesialpedagog eller faglærer.

Ved opptak til mastergradsstudiet er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden.

Emner innenfor Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
Følgende krav må oppfylles:

 • 3-årig barnehagelærerutdanning eller 3-årig førskolelærerutdanning (etter tidligere modell)

eller

 • annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer eller faglærer, eller andre pedagogiske utdanninger med praksis som er likeverdige med disse utdanningsløpene

eller

 • bachelorgrad med fordypning på minimum 80 studiepoeng innen de samfunnsvitenskapelige områdene, som i pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi, og som inneholder minimum 30 studiepoeng pedagogikk eller barnefaglig kompetanse etter vurdering (f.eks. barns oppvekst, psykososialt arbeid med barn og unge, barns rettigheter)

Ved opptak til mastergradsstudiet er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden.

Emner innenfor Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
Følgende krav må oppfylles:

 • 3-årig barnehagelærerutdanning med kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet (KKK) som definert i rammeplan for barnehagelærerutdanning, og en kunst- og kulturrelatert fordypning på 30 stp.

eller

 • 3-årig førskolelærerutdanning (etter tidligere modell) med til sammen minimum 60 stp. i forming, drama, barnelitteratur, IKT i barnehagen eller musikk

eller

 • 3-årig bachelorutdanning i ett eller flere kunstfag kombinert med ettårig praktisk-pedagogisk kompetanse

eller

 • gjennomført 4-årig lærerutdanning/grunnskolelærerutdanning med minimum 60 stp. innen ett eller flere kunstfag, eksempelvis kunst og håndverk, musikk, norsk, teknologi og design, redesign, bærekraft og drama

eller

 • 3-årig bachelorutdanning som pedagog (barnevernspedagog, spesialpedagog eller steinerpedagog) med et tillegg på 60 stp. innen ett eller flere kunstfag, eksempelvis kunst og håndverk, musikk, norsk, teknologi og design, redesign, bærekraft og drama

eller

 • 3-årig faglærerutdanning innen kunstfag

Alle som tas opp må ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre innen de obligatoriske 60 stp. i ett eller flere kunstfag. Søkere må ha gjennomsnittskarakteren C eller bedre på bachelorgraden. Dette kan fravikes i særskilte tilfeller etter en faglig vurdering av søkerens samlede kvalifikasjoner.

Søkere med utgått førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning som ikke oppfyller C-kravet
Søkere som har førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning etter gammel modell og ikke oppfyller C-kravet, kan legge ved dokumentasjon på videreutdanning ved DMMH eller annen relevant høyere utdanning for å forbedre karaktersnittet sitt. Eksempler på relevante studier/fagområder er årsstudium eller tilsvarende innenfor:

 • samfunnsvitenskap og humaniora, f.eks. årsstudium i pedagogikk
 • fagområder som inngår i barnehagelærerutdanningen
 • fagområder av særlig relevans for masterprogrammets profil

Utdanning som blir regnet inn i karaktersnittet vil ikke kunne innpasses i mastergraden.

Organisering av studiet

Anbefalt rekkefølge på emnene:

Emner innenfor Mastergradsstudium i barnehageledelse
Det anbefales å ta MLLEL4000 Ledelse for læring (7,5 stp.) og MLSLE4010 Strategisk ledelse i barnehagen (7,5 stp.) samtidig.

Emner innenfor Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
Det anbefales å ta emnene i følgende rekkefølge: MBLOL4010 Lek og læring – diskurser og praksiser (15 stp.), MBEGM4000 Globalisering og kulturelt mangfold (15 stp.), MBMOD4030 Barns multimodale praksiser og tidlige literacy (15 stp.) og MBMIL4020 Barnehagens fysiske og psykososiale miljø (15 stp.).

Emner innenfor Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk
Ingen spesiell anbefaling.

Studiemodell

 • F - Fordypning
 • O - Obligatorisk
 • S - Spesialisering
 • V - Valgfritt
EmneType2023 høst2024 vår
Emner fra Mastergradsstudium i barnehageledelse (MBL)
15
15
7.5
7.5
Emner fra Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring (MBK)
15
15
15
15
Emner fra Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk (MKP)
15
15
Emner fra ulike masterprogram kan normalt ikke gjennomføres samtidig. (Nedenstående summering av studiepoeng viser det totale antall studiepoeng som tilbys som enkeltemner.)