Studieplan for Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse 2023-26

Studieplan for Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse 2023-26

  • Studiepoeng
   180
  • Studiebelastning
   Heltid
  • Gjelder for kull
   2023
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Studieprogramnavn, bokmål
   Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
  • Studieprogramnavn, nynorsk
   Barnehagelærarutdanning med vekt på fleirkulturell forståing
  • Studieprogramnavn, engelsk
   Early Childhood Teacher Education with an Emphasis on Multicultural Understanding
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Varighet
   6 semester
  • Rammeplaner e.l. som gjelder for studiet
   Rammeplan for barnehagelærerutdanning
  • Studieprogramleder
   Mona Halsaunet Frønes, Eva Stai Brønstad

Generell informasjon

Vedtaksdato

Torsdag, April 18, 2013

Vedtaksorgan

Godkjent av Styret 10.03.20

Kostnader

Studieavgift er oppgitt på studieprogrammets side på dmmh.no. Gjennom tre studieår må studentene regne med å måtte betale kostnader knyttet til ulike timeplanlagte aktiviteter, samt påkrevd utstyr til undervisningen: - Ukulele – ca kr. 700,- - Turer i forbindelse med emnet NHB – ca kr. 400,- - Billetter til ulike ekskursjoner; museum, planetarium, transport – ca kr. 500,- - K&H-utstyr; Spikkekniv, saks, tapetkniv, linjal, blyanter, maleskrin – ca kr. 500,-

Om studieprogrammet

Denne studieplanen er utarbeidet i tråd med lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 og forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning av 2012. I følge forskriftens formålsparagraf skal forskriften/rammeplanen «… sikre at institusjonene tilbyr integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert barnehagelærerutdanning med høy faglig kvalitet og at det legges til rette for et forpliktende samspill mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt».

Barnehagelærerutdanningen med vekt på flerkulturell forståelse ved DMMH er en 3-årig profesjonsutdanning på 180 studiepoeng på bachelornivå. Gjennom utdanningen skal studenten tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer for utøvelse av barnehagelæreryrket i et samfunn preget av mangfold og endring. Studentene vil gjennom dette studiet tilegne seg en spesiell kompetanse knyttet til pedagogisk virksomhet i barnehager med kulturelt mangfold, blant barn og voksne.

Å arbeide som barnehagelærer innebærer å planlegge, gjennomføre og reflektere over pedagogisk arbeid i barnehagen, samt kunne lede og veilede medarbeidere. Barnehagens pedagogikk handler om å legge til rette for at alle barn kan oppleve å leke, undre seg og lære, ut fra sine egne forutsetninger.

Barnehagelærerutdanningen danner grunnlag for opptak til forskjellige mastergradsutdanninger. DMMH tilbyr egne mastergradsprogram innen barnehageledelse, barnehagekunnskap, spesialpedagogikk, og barnekultur og kunstpedagogikk.

Målgruppe

Målgruppen er studenter som vil arbeide som barnehagelærere i barnehagen, eller annen relevant pedagogisk eller administrativ virksomhet for eller med barn i barnehagealder.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. For opptak med grunnlag i realkompetanse kreves minst fem års yrkeserfaring, hvor minst tre av disse årene må være relevant erfaring. I tillegg kreves det dokumentasjon på norsk fra videregående skole (minimum grunnkurs/vg1). 

Rangering
Rangering foregår etter forskrift om opptak til høyere utdanning, jf. kapittel 7.

Læringsutbytte

Etter fullført barnehagelærerutdanning skal en utdannet barnehagelærer ha følgende overordnede læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Dette danner grunnlag for pedagogisk arbeid i barnehagen og videre kompetanseutvikling og utdanning på mastergradsnivå.

Kunnskaper
Kandidaten:

 • har kunnskap om barnehager i Norge, herunder barnehagens egenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokumenter
 • har bred pedagogikkfaglig og fagdidaktisk kunnskap, kunnskap om ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeidm og om lek, omsorg og læring i et kulturelt mangfold
 • har forståelse for mangfold som ressurs og utfordring i barnehage og samfunn
 • har bred kunnskap om hvordan barns danning foregår, om moderne barndom i et lokalt og globalt perspektiv, barnekultur, barns ulike oppvekstvilkår, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold
 • har bred kunnskap om barns språkutvikling, flerspråklighet, sosiale, fysiske, åndelige og skapende utvikling og gryende digitale, lese-, skrive- og matematikkferdigheter
 • har bred kunnskap om barns rettigheter både nasjonalt og internasjonalt, og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø
 • skal ha kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet
 • har kunnskap om nasjonale minoriteter og urbefolkning relatert til barnehage og samfunn
 • har kunnskap om samiske forhold og samiske barns rettigheter i tråd med lov om barnehager og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan bruke sin faglighet og relevante resultater fra FoU til å lede og tilrettelegge for barns lek, undring, læring, og utvikling ig til å begrunne sine valg.
 • kan vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser
 • kan legge til rette for kommunikasjon med flerspråklige familier
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling
 • kan vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger
 • kan fremme kreative prosesser og kultur- og naturopplevelser, med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlige læring og opplevelse av mestring
 • kan anvende relevante faglige verktøy, strategier og uttrykksformer i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser
 • kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, og på bakgrunn av faglige vurderinger raskt iverksette tiltak.
 • kan lede og veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen praksis og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, som ansvar, respekt og maktperspektiver, særlig knyttet til kulturelt mangfold
 • kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere, og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer, og med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • mestrer norsk språk både bokmål og nynorsk, på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder spesielt om flerkulturelle kontekster og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
 • kan trekke globale, nasjonale, regionale, lokale og flerkulturelle perspektiver, preget av respekt og toleranse, inn i barnehagens arbeid
 • har endrings- og utviklingskompetanse, kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning for fremtidens barnehage
 • har kunnskap om bærekraftig utvikling og kan planlegge en barnehagehverdag som hensyntar FNs bærekraftsmål

Organisering av studiet

Barnehagelærerutdanningen med vekt på flerkulturell forståelse er bygd opp som et tverrfaglig profesjonsstudium, der innholdet er organisert i 6 kunnskapsområder, samt et fordypningsstudium og arbeid med en bacheloroppgave knyttet til fordypningen. Grunnlaget for de ulike delene av utdanningen finnes blant annet i følgende ti lærerutdanningsfag: drama, forming (nå kunst og håndverk), musikk, norsk, religion, livssyn og etikk (RLE), samfunnsfag, fysisk fostring, naturfag med miljølære, matematikk, og pedagogikk. Blant disse fagene er pedagogikk et sentralt og sammenbindende fag, som har et særlig ansvar for utdanningens progresjon og profesjonsinnretning. (Begrepet lærerutdanningsfag refererer til obligatoriske fag i førskolelærerutdanningen etter rammeplan av 2003.). 

Utdanningen på denne profilen er organisert ved at de 6 kunnskapsområdene er fordelt på de tre studieårene. De fleste kunnskapsområdene går gjennom et helt studieår. Kunnskapsområdet Samfunn, religion og livssyn er styrket med et eget emne, slik at kunnskapsområdet består av to separate emner, ett i 1. og ett i 2. studieår, med avsluttende vurdering etter hvert emne. Fordypningen i 3. studieår bygger også på dette kunnskapsområdet. Øvrige emner i utdanningen er fellesemner som inngår i et eller flere andre studieprogram i barnehagelærerutdanningen ved DMMH. I løpet av 3. studieår skal studenten gjennomføre arbeid med, og skrive en individuell bacheloroppgave.

Fordypningen
Fordypningen i tredje studieår (BMFOR3550) har et omfang på 30 studiepoeng og går over hele studieåret. Fordypningstemaene tar utgangspunkt i kunnskapsområdene i studiet, med særlig vekt på fagene RLE, samfunnsfag, norsk og pedagogikk, og i barnehagens utvikling og relevant forsknings- og utviklingsarbeid.

Bacheloroppgaven
I tredje studieår inngår også en bacheloroppgave med et omfang på 15 studiepoeng. Denne skal være profesjonsrettet og gi studentene kompetanse i systematisk og selvstendig faglig arbeid. Tematisk skal bacheloroppgaven forankres i studiets fordypningsfaglige innhold.

Studiemodell

Tilleggsinformasjon

I det tredje studieåret er det mulig å ta utvekslingsstudier dersom man søker og får plass på fordypningen «Barnehager i internasjonale perspektiv», se egen studieplan for denne fordypningen på DMMH sine nettsider. Dersom en student tar utvekslingsstudier, erstattes det ordinære fordypningsemnet og praksisemnet.

Krav om skikkethet og autorisasjon

Skikkethet er regulert av forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet, 30.6.2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 4-10 sjette ledd.

DMMH skal vurdere om barnehagelærerstudenten er skikket for barnehagelæreryrket. Vurderingen foregår gjennom hele studiet og omfatter faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger.

Både medstudenter, praksislærere, ansatte i praksisbarnehager og ansatte ved DMMH har et ansvar i denne sammenheng. Studenter som viser svakhet i forhold til å mestre yrket, må så tidlig som mulig i utdanningen få informasjon om dette.

Alle involverte parter er forpliktet til å melde fra dersom de er bekymret for studenters skikkethetsvurdering. Slik bekymring meldes til institusjonsansvarlig for skikkethetssaker.

Øvrige krav

 

Politiattest
Politiattest er spesifikt knyttet til praksisdelen av utdanningen, men kreves allerede ved opptak. Studenter skal levere politiattest ved studiestart og senest innen 14 dager etter studiestart. Studenter som unnlater å levere politiattest tildeles ikke praksisplass. Hvis studiet varer lengre enn tre år, kan studenten bli bedt om å levere inn en ny politiattest. Det vises til forskrift om opptak til høyere utdanning kapittel 6.

Tuberkulinstatus
Studenter får utlevert skjema for tuberkulinstatus ved oppstart av studiet. Dette leveres ferdig utfylt innen 15. september. Mer informasjon om krav finnes i forskrift om tuberkulosekontroll og på folkehelseinstituttets hjemmesider www.fhi.no/eway/.

Taushetsplikt
Studenter ved DMMH er underlagt taushetsplikt, jf forvaltningsloven § 13 og universitets- og høyskoleloven § 4-6. Gjennom å bekrefte sin utdanningsplan elektronisk, gir studentene en bekreftelse på at de har lest og forstått innholdet i denne paragrafen, samt at de samtykker i å overholde kravet om taushetsplikt.

Progresjonskrav
Det stilles krav om progresjon i studiet. Studenter kan ikke begynne på neste studieår før foregående studieårs praksis er bestått. En student kan heller ikke fortsette påfølgende studieår hvis hun/han mangler mer enn 30 studiepoeng av normal studieprogresjon, jf. forskrift om studier ved DMMH, § 3-4.

Ansvar for egen studiehverdag
Det skjer stadige endringer som påvirker studenters studiehverdag, og studentene ved DMMH har selv ansvar for å holde seg oppdatert. Viktige informasjonskanaler er DMMHs nettsider, StudentWeb og itslearning. Videre forventes det at studenter benytter sin studentmail.

Studieplanen er det mest sentrale informasjonsdokumentet for alle som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen og alle studenter er forpliktet til å gjøre seg godt kjent med studieplanen for sitt studieprogram.

 

Praksis

Praksisstudiet skal bidra til kontinuitet, sammenheng og progresjon. Studenten skal utvikle seg fra å være student til å bli en profesjonsutøver med barnehagefaglig handlingskompetanse. Praksisstudiet har derfor økte forventninger og krav til studenten gjennom studieforløpet. Det skal helt fra studiestart være tydelig for studenten at det å bli barnehagelærer innebærer å ha pedagogisk lederansvar. Å bli en barnehagelærer med alle de roller og ulike aspekter det medfører, er en prosess som krever både faglig kunnskap, analytisk refleksjon og praktisk erfaring. Studenten skal derfor øves i å reflektere over både hvordan teori og praksis samspiller og hvilke etiske utfordringer barnehagehverdagen kan by på. Studenten skal oppmuntres til selv å være pådriver for utvikling av egen profesjonskompetanse. Det skal være tydelige krav til gjennomføring av ledelsesoppgaver i praksisperiodene. Ledelsesoppgavene skal ha en naturlig progresjon gjennom studieløpet. I første studieår er hovedfokus «Ledelse av seg selv og barn», i andre studieår «Ledelse av barn og medarbeidere», og i tredje studieår «Ledelse av barn og barnehage».

Praksisstudiet inngår som en integrert del av kunnskapsområdene, samt fordypningen 3. studieår. Flere av oppgavene i praksis inngår i tillegg som arbeidskrav i emnene det aktuelle studieåret. Dette beskrives nærmere i emneplanene. All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen kan gjøre det nødvendig for DMMH å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass.

I løpet av studiet skal studenten gjennomføre 100 dager veiledet praksis. Studentene skal i praksisstudiet få erfaring med barn i ulike aldersgrupper i forskjellige barnehager.

Første studieår, høst:     15 dager i barnehage

Første studieår, vår:       20 dager i barnehage

Andre studieår, høst:     5 dager i grunnskole, 1. trinn

Andre studieår, vår:        35 dager i barnehage

Tredje studieår, høst:    25 dager i barnehage

Det vises til Praksishåndbok, Retningslinjer for praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen ved DMMH og emnebeskrivelsene for utfyllende informasjon som beskriver gjennomføring og vurdering av praksis. Det kreves at samtlige studenter setter seg inn i disse dokumentene.

Læringsaktiviteter og vurderingsformer

Studentene skal ha medansvar og medinnflytelse i studiet. Egenaktivitet og selvstendig innsats kreves for å bli godt forberedt til samarbeid med barn, kolleger, foreldre og nærmiljøet både i studiet og i en livslang læringsprosess. I tillegg til forelesninger og annen lærerstyrt aktivitet må studentene ta ansvar for å tilegne seg innholdet i studiet gjennom egenstudier og arbeid i studiegrupper, med arbeidskrav og mappebidrag.

Arbeids- og læringsformer studentene vil møte er bl.a.:

 • forelesninger, seminarer og gruppeøvelser
 • praktiske øvelser og formidling
 • skriving av fagtekster og bacheloroppgave
 • diskusjons- og refleksjonsoppgaver med muntlig presentasjon
 • observasjon
 • feltstudier og prosjektarbeid
 • veiledning og selvstudium
 • praktisk arbeid i barnehage, og/eller i naturen
 • ekskursjoner, overnattingsturer
 • internett som kunnskapskilde og kommunikasjonsmiddel
 • bruk av nettbasert læringsplattform
 • arbeid i grupper
 • veiledet praksis
 • digitale forelesninger

Både overordnet læringsutbytte og læringsutbytte knyttet til kunnskapsområder, fordypning, praksis samt bacheloroppgave skal vurderes. Høgskolen skal gjennom ulike former for vurdering godkjenne at studenten innehar de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som denne studieplanen har satt opp. Overordnede læringsutbytter er operasjonalisert i vurderingsordningene for kunnskapsområdene og fordypningen, samt bacheloroppgaven.

Vurdering skjer ved at studentene gjennomfører obligatoriske aktiviteter, praksis og eksamen.

Obligatorisk tilstedeværelse
Det er krav om obligatorisk tilstedeværelse i store deler av undervisningen. Krav om tilstedeværelse har sitt utgangspunkt i læringsutbytte for barnehagelærerutdanningen der læring utvikles gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter, barn og faglærere. Krav til obligatorisk tilstedeværelse er nærmere beskrevet i DMMH sin vurderingshåndbok.

Det stilles egne krav til tilstedeværelse for praksis.

 

Obligatoriske arbeidskrav
For å få adgang til eksamen må studenten ha oppfylt alle obligatoriske arbeidskrav som er knyttet til den aktuelle eksamen, jf. § 5-2 første ledd bokstav d i forskrift om studier ved DMMH. Tap av eksamensrett kan medføre forsinkelse i studiet. For nærmere informasjon om obligatoriske arbeidskrav, se den enkelte emnebeskrivelse. Arbeidskrav vurderes av faglærer til godkjent/ikke godkjent. Informasjon om frister for godkjenning av arbeidskrav og ev. tap av eksamensrett, finnes på DMMHs nettsider.

Vurderingsordninger
Prøving og vurdering bygger på de prinsipper som går frem av nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen, fastsatt 4. juni 2012 av Kunnskapsdepartementet.

Eksamensformer vil variere og følgende benyttes hver for seg eller i kombinasjon: mappeeksamen, skriftlig eksamen, muntlig eksamen, praktisk eksamen (utstilling, forestilling, presentasjon), hjemmeeksamen, prosjektoppgave, bacheloroppgave m.v. Eksamen gjennomføres individuelt eller i gruppe. Karakteruttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A-E for bestått, og F for ikke bestått, eller karakteren bestått/ikke bestått.

Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått.

For ytterligere informasjon om eksamen, sensorordninger og vilkår for å gå opp til ny eller utsatt eksamen, se forskrift om studier ved DMMH og vår vurderingshåndbok.

Se mer om vurderingsordninger samt om undervisnings-, arbeids- og læringsformer i emnebeskrivelsene.

Omfang og arbeidsbelastning
Utdanningen forutsetter aktiv studentdeltagelse. Studentene må regne med å arbeide ca. 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, selvstudium og praksis.

Pensum og andre læremiddel i utdanningen
Til hvert emne i utdanningen utarbeides det egne pensumlister. Listene gir en oversikt over faglitteratur som studentene forventes å sette seg inn i, og bruke i arbeid med ulike tema og oppgaver i utdanningen og i forbindelse med ulike former for eksamen/avsluttende vurdering. Pensumlistene finnes som del av den enkelte emneplanen.

I tillegg til disse emnespesifikke pensumlistene forventes det at studentene setter seg inn i noen sentrale dokumenter og lovverk som ligger til grunn for barnehagens virksomhet, og anvender disse der det er relevant. Det gjelder:

Lov om barnehager (Barnehageloven). Lastes ned fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

Rammeplan for barnehagen - innhold og oppgaver. (2017). Lastes ned fra 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/ 

FNs konvensjon om barns rettigheter. (1989). Lastes ned fra
https://www.unicef.no/barnekonvensjonen/full-tekst

Veileder for barnehager med samiske barn. Lastes ned fra https://sametinget.no/barnehage/nyttige-ressurser/veileder-for-barnehager-med-samiske-barn/

Støttemateriell til barnehagenes arbeid med realisering av barnehageloven og rammeplanen, som korte videofilmer, ulike veiledere og refleksjonsverktøy knyttet til ulike deler av barnehagens virksomhet, lastes ned fra UDIRs hjemmesider:https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/

 

Informasjon om innpassing og overgangsordninger

Innpassing av studier
Eksamen eller prøve som ikke er avlagt som del av barnehagelærerutdanningen, kan gi grunnlag for fritak fra deler av studieplanen, jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-5. Utdanning som kan gi grunnlag for fritak, må inneholde pedagogikk og praksisopplæring, og må være fag/studier som har relevans for arbeidet som barnehagelærer.

Studenter som planlegger å fullføre barnehagelærerutdanningen med innpassing fra annen institusjon, kan få råd og veiledning om slike valg av studieveilederne ved DMMH, samt hvilke krav som stilles til slike søknader.

Det kan etter søknad gis fritak fra prøve i en av målformene for studenter som ikke har vurdering i begge målformer i norsk fra videregående opplæring. Tilsvarende fritaksregler gjelder for utenlandske studenter som ikke har videregående opplæring fra Norge. Fritaket skal føres på vitnemålet. 

Søknad om overflytting
I følge nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen (KD 2012) kan studenter med bestått første og andre studieår etter søknad innvilges overgang fra ett studiested til ett annet. Det forutsetter at det er ledig plass på studiet og at det er samsvar mellom studieplanen ved DMMH og den eksterne institusjonens studieplan. Det vises for øvrig til forskrift om studier ved DMMH § 2-11.

Overgangsordninger
Studenter i barnehagelærerutdanningen følger det studieprogram som DMMH til enhver tid setter opp for utdanningen. Alle planer for det enkelte emne innenfor studieprogrammet skal årlig revideres, og slike endringer publiseres før  aktuell studiestart. Det vil ikke bli foretatt endringer i studieplanen i løpet av studieåret, men ved revisjon kan studenter påregne endringer.

 

Internasjonalisering

DMMH har etablert et nært samarbeid med flere institusjoner i Europa (ERASMUS) og andre land (bilaterale avtaler). Studentene ved barnehagelærerutdanningen kan ta et studieopphold i utlandet ved en av våre partnerinstitusjoner eller annen godkjent utdanningsinstitusjon i utlandet i løpet av tredje studieår. Et slikt studieopphold i utlandet betinger at man innen fristen i 2. studieår søker og blir tatt opp på fordypningen Barnehager i internasjonale perspektiv, som er en av de valgbare fordypningene på barnehagelærerutdanning etter hovedmodellen. For nærmere informasjon om dette studiet, henvises det til studieplanen for fordypningen på DMMHs nettsider.

Delstudier i utlandet skal være forhåndsgodkjent.

Kvalifikasjon/vitnemål

Det utstedes vitnemål for fullført utdanning. Sammen med vitnemålet utstedes Diploma Supplement. Av vitnemålet fremgår blant annet kandidatens læringsutbytte, grunnlag for vitnemål, samt innpasset utdanning. Vitnemålet er utformet etter felles nasjonal mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg. For at DMMH skal kunne tildele en grad eller utstede vitnemål for fullført utdanning, må minst 60 av studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget, være avlagt ved DMMH.