Studieplan for Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv 2023-26

Studieplan for Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv 2023-26

  • Studiepoeng
   180
  • Studiebelastning
   Heltid
  • Gjelder for kull
   2023
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Studieprogramnavn, bokmål
   Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv
  • Studieprogramnavn, nynorsk
   Barnehagelærarutdanning med vekt på natur- og friluftsliv
  • Studieprogramnavn, engelsk
   Early Childhood Teacher Education with an Emphasis on Nature and Outdoor Life
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Varighet
   6 semester
  • Rammeplaner e.l. som gjelder for studiet
   Rammeplan for barnehagelærerutdanning
  • Studieprogramleder
   Mona Halsaunet Frønes, Eva Stai Brønstad

Generell informasjon

Vedtaksdato

Torsdag, April 18, 2013

Vedtaksorgan

DMMHs styre

Kostnader

Studieavgift er oppgitt på studieprogrammets side på dmmh.no. Gjennom tre studieår må studentene regne med å måtte betale kostnader knyttet til ulike timeplanlagte aktiviteter, samt påkrevd utstyr til undervisningen: - Ukulele – ca kr. 700,- - Turer i forbindelse med emnet NHB – ca kr. 400,- - Billetter til ulike ekskursjoner; museum, planetarium, transport – ca kr. 500,- - K&H-utstyr; Spikkekniv, saks, tapetkniv, linjal, blyanter, maleskrin – ca kr. 500,-

Om studieprogrammet

Denne studieplanen er utarbeidet i tråd med lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 og forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning av 2012. I følge forskriftens formålsparagraf skal forskriften/rammeplanen «… sikre at institusjonene tilbyr integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert barnehagelærerutdanning med høy faglig kvalitet og at det legges til rette for et forpliktende samspill mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt».

Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv ved DMMH er en 3-årig profesjonsutdanning med 180 studiepoeng på bachelornivå. Gjennom utdanningen skal studentene tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som kvalifiserer for utøvelse av barnehagelæreryrket i et samfunn preget av mangfold og endring. Studentene på dette studiet vil tilegne seg en spesiell kompetanse tilknyttet pedagogisk virksomhet og tilrettelegging i barnehagens uteområde, nærmiljø og natur. Å arbeide som barnehagelærer innebærer å planlegge, gjennomføre og reflektere over pedagogisk arbeid i barnehagen, samt kunne lede og veilede medarbeidere. Barnehagens pedagogikk handler om å legge til rette for at alle barn kan oppleve å leke, undre seg og lære, ut fra sine egne forutsetninger.

Barnehagelærerutdanningen danner grunnlag for opptak til forskjellige mastergradsutdanninger. DMMH tilbyr egne mastergradsprogram innen barnehageledelse, barnehagekunnskap, spesialpedagogikk, og barnekultur og kunstpedagogikk.

Målgruppe

Målgruppen er studenter som vil arbeide som barnehagelærere i barnehagen, eller annen relevant pedagogisk eller administrativ virksomhet for eller med barn i barnehagealder.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. For opptak med grunnlag i realkompetanse kreves minst fem års yrkeserfaring, hvor minst tre av disse årene må være relevant erfaring. I tillegg kreves det dokumentasjon på norsk fra videregående skole (minimum grunnkurs/vg1). 

Rangering
Rangering foregår etter forskrift om opptak til høyere utdanning, jf. kapittel 7.

Læringsutbytte

Etter fullført barnehagelærerutdanning skal en utdannet barnehagelærer ha følgende overordnede læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Dette danner grunnlag for pedagogisk arbeid i barnehagen og videre kompetanseutvikling og utdanning på mastergradsnivå.

Kunnskaper
Kandidaten

 • har kunnskap om barnehager i Norge, herunder barnehagens egenart, historie samt tradisjon for utelek, samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokument
 • har bred pedagogikkfaglig og fagdidaktisk kunnskap, kunnskap om ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeid, og om lek, omsorg og læring. 
 • har bred kunnskap om hvordan barns danning foregår, om moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstvilkår, bakgrunn og utviking i et samfunn preget av språkig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold.
 • har kunnskap om barns væren og utvikling med særlig vekt på betydningen av natur og utemiljø angående kroppslig væremåte, og bred kunnskap om barns språkutvikling, flerspråklighet, sosiale, fysiske og skapende utvikling og gryende sigitale-, lese-, skrive- og matematikkferdigheter.
 • har bred kunnskap om barns rettigheter og hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø
 • har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen med spesiell vekt på bruk av natur og utemiljø, og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet
 • har kunnskap om samiske forhold og samiske barns rettigheter i tråd med lov om barnehager og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan bruke sin faglighet og relevante resultater fra FoU til å lede og tilrettelegge for lekemiljø inne og ute, for undring, læring og utvikling, samt til å begrunne sine valg
 • kan vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling med særlig vekt på barnehagens ute- og nærmiljø
 • kan vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og samtidig ta hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger
 • kan fremme kreative prosesser og kultur- og naturopplevelser, med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlige læring og opplevelse av mestring, med særlig vekt på allsidig bruk av utemiljøet
 • kan anvende relevante faglige verktøy, strategier og uttrykksformer i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser
 • kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, og på bakgrunn av faglige vurderinger raskt iverksette tiltak. 
 • kan lede og veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen praksis og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver
 • kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere, og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer, og med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap med en vektlegging av pedagogisk virksomhet i natur og utemiljø
 • mestrer norsk språk, både bokmål og nynorsk, på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan trekke globale, nasjonale, regionale, lokale og flerkulturelle perspektiver, preget av respekt og toleranse, inn i barnehagens arbeid
 • har endrings- og utviklingskompetanse, kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage med særlig kompetanse for allsidig bruk av barnehagens utemiljø og nærområder
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder, og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
 • har kunnskap om bærekraftig utvikling og kan planlegge en barnehagehverdag som hensyntar FNs bærekraftsmål

Organisering av studiet

Barnehagelærerutdanningen med vekt på natur og friluftsliv er bygd opp som et tverrfaglig profesjonsstudium, der innholdet som studentene møter og skal arbeide med gjennom studiet, er organisert i 6 kunnskapsområder. Utdanningen inneholder et fordypningsstudium i 3. studieår og bacheloroppgave knyttet til fordypningen. Grunnlaget for de ulike delene av utdanningen finnes blant annet i følgende ti lærerutdanningsfag: drama, forming (nå kunst og håndverk), musikk, norsk, religion, livssyn og etikk (RLE), samfunnsfag, fysisk fostring, naturfag, matematikk og pedagogikk. Blant disse fagene er pedagogikk et sentralt og sammenbindende fag, som har et særlig ansvar for utdanningens progresjon og profesjonsinnretning.

Utdanningen på profilen er organisert ved at de 6 kunnskapsområdene er fordelt på de tre studieårene. De fleste kunnskapsområdene går gjennom et helt studieår. Kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse er styrket med et eget emne, slik at kunnskapeområdet består av to separate emner, ett i 1. studieår og ett i 2.studieår, med avsluttende vurdering etter hvert emne. Fordypningen i 3 studieår bygger også på dette kunnskapsområdet. Øvrige emner i utdanningen er fellesemner som inngår i et eller flere andre studieprogram i barnehagelærerutdanningen ved DMMH. I 3. studieår går kunnskapsområde Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid parallelt med fordypningsenheten. I vårsemesteret i 3. studieår skal studentene i tillegg gjennomføre arbeid med og skrive en individuell bacheloroppgave. Se oversikt i studiemodellen.

Begrepet lærerutdanningsfag refererer til obligatoriske fag i førskolelærerutdanningen etter rammeplan av 2003.

Fordypning
Fordypningen i tredje studieår (BNFOR3530) har et omfang på 30 studiepoeng og går over hele studieåret. Fordypningen tar utgangspunkt i kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse, med særlig vekt på fysisk aktivitet og helse, naturfag med miljlære og pedagogikk. Fordypningstemaene bygger på kunnskapsområdene i studiet forøvrig, barnehagens utvikling samt relevant forsknings- og utviklingsarbeid.

Bacheloroppgaven
I tredje studieår inngår også en bacheloroppgave med et omfang på 15 studiepoeng. Denne skal være profesjonsrettet og gi kompetanse i systematisk og selvstendig faglig arbeid. Tematisk skal bacheloroppgaven forankres i studiets fordypningsfaglige innhold.

Studiemodell

Tilleggsinformasjon

I det tredje studieåret er det mulig å ta utvekslingsstudier dersom man søker og får plass på fordypningen «Barnehager i internasjonale perspektiv», se egen plan for denne fordypningen på DMMH sine nettsider. Dersom en student tar utvekslingsstudier, erstattes det ordinære fordypningsemnet med tilsvarende emne tilknyttet utvekslingen.

Krav om skikkethet og autorisasjon

Skikkethet er regulert av forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet, 30.6.2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 4-10 sjette ledd.

DMMH skal vurdere om barnehagelærerstudenten er skikket for barnehagelæreryrket. Vurderingen foregår gjennom hele studiet og omfatter faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger.

Både medstudenter, praksislærere, ansatte i praksisbarnehager og ansatte ved DMMH har et ansvar i denne sammenheng. Studenter som viser svakhet i forhold til å mestre yrket, må så tidlig som mulig i utdanningen få informasjon om dette.

Alle involverte parter er forpliktet til å melde fra dersom de er bekymret for studenters skikkethetsvurdering. Slik bekymring meldes til institusjonsansvarlig for skikkethetssaker.

 

Øvrige krav

Politiattest
Politiattest er spesifikt knyttet til praksisdelen av utdanningen, men kreves allerede ved opptak. Studenter skal levere politiattest ved studiestart og senest innen 14 dager etter studiestart. Studenter som unnlater å levere politiattest tildeles ikke praksisplass. Hvis studiet varer lengre enn tre år, kan studenten bli bedt om å levere inn en ny politiattest. Det vises til forskrift om opptak til høyere utdanning kapittel 6.

Tuberkulinstatus
Studenter får utlevert skjema for tuberkulinstatus ved oppstart av studiet. Dette leveres ferdig utfylt innen 15. september. Mer informasjon om krav finnes i forskrift om tuberkulosekontroll og på folkehelseinstituttets hjemmesider www.fhi.no/eway/.

Taushetsplikt
Studenter ved DMMH er underlagt taushetsplikt, jf forvaltningsloven § 13 og universitets- og høyskoleloven § 4-6. Gjennom å bekrefte sin utdanningsplan elektronisk, gir studentene en bekreftelse på at de har lest og forstått innholdet i denne paragrafen, samt at de samtykker i å overholde kravet om taushetsplikt.

Progresjonskrav
Det stilles krav om progresjon i studiet. Studenter kan ikke begynne på neste studieår før foregående studieårs praksis er bestått. En student kan heller ikke fortsette påfølgende studieår hvis hun/han mangler mer enn 30 studiepoeng av normal studieprogresjon, jf. forskrift om studier ved DMMH, § 3-4.

Ansvar for egen studiehverdag
Det skjer stadige endringer som påvirker studenters studiehverdag, og studentene ved DMMH har selv ansvar for å holde seg oppdatert. Viktige informasjonskanaler er DMMHs nettsider, StudentWeb og itslearning. Videre forventes det at studenter benytter sin studentmail.

Studieplanen er det mest sentrale informasjonsdokumentet for alle som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen og alle studenter er forpliktet til å gjøre seg godt kjent med studieplanen for sitt studieprogram.

 

Praksis

 

Praksisstudiet skal bidra til kontinuitet, sammenheng og progresjon. Studenten skal utvikle seg fra å være student til å bli en profesjonsutøver med barnehagefaglig handlingskompetanse. Praksisstudiet har derfor økte forventninger og krav til studenten gjennom studieforløpet. Det skal helt fra studiestart være tydelig for studenten at det å bli barnehagelærer innebærer å ha pedagogisk lederansvar. Å bli en barnehagelærer med alle de roller og ulike aspekter det medfører, er en prosess som krever både faglig kunnskap, analytisk refleksjon og praktisk erfaring. Studenten skal derfor øves i å reflektere over både hvordan teori og praksis samspiller og hvilke etiske utfordringer barnehagehverdagen kan by på. Studenten skal oppmuntres til selv å være pådriver for utvikling av egen profesjonskompetanse. Det skal være tydelige krav til gjennomføring av ledelsesoppgaver i praksisperiodene. Ledelsesoppgavene skal ha en naturlig progresjon gjennom studieløpet. I første studieår er hovedfokus «Ledelse av seg selv og barn», i andre studieår «Ledelse av barn og medarbeidere», og i tredje studieår «Ledelse av barn og barnehage».

Praksisstudiet inngår som en integrert del av kunnskapsområdene, samt fordypningen 3. studieår. Flere av oppgavene i praksis inngår i tillegg som arbeidskrav i emnene det aktuelle studieåret. Dette beskrives nærmere i emneplanene. All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen kan gjøre det nødvendig for DMMH å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass.

I løpet av studiet skal studenten gjennomføre 100 dager veiledet praksis. Studentene skal i praksisstudiet få erfaring med barn i ulike aldersgrupper i forskjellige barnehager.

Første studieår, høst:     15 dager i barnehage

Første studieår, vår:       20 dager i barnehage

Andre studieår, høst:      5 dager i grunnskole, 1. trinn

Andre studieår, vår:        35 dager i barnehage

Tredje studieår, høst:     25 dager i barnehage

 

Det vises til Praksishåndbok, Retningslinjer for praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen ved DMMH og emnebeskrivelsene for utfyllende informasjon som beskriver gjennomføring og vurdering av praksis. Det kreves at samtlige studenter setter seg inn i disse dokumentene.

Læringsaktiviteter og vurderingsformer

Studentene skal ha medansvar og medinnflytelse i studiet. Egenaktivitet og selvstendig innsats kreves for å bli godt forberedt til samarbeid med barn, kolleger, foreldre og nærmiljøet både i studiet og i en livslang læringsprosess. I tillegg til forelesninger og annen lærerstyrt aktivitet må studentene ta ansvar for å tilegne seg innholdet i studiet gjennom egenstudier og arbeid i studiegrupper, med arbeidskrav og mappebidrag.

Arbeids- og læringsformer studentene vil møte er bl.a.:

 • forelesninger, seminarer og gruppeøvelser
 • praktiske øvelser og formidling
 • skriving av fagtekster og bacheloroppgave
 • diskusjons- og refleksjonsoppgaver med muntlig presentasjon
 • observasjon
 • feltstudier og prosjektarbeid
 • veiledning og selvstudium
 • praktisk arbeid i barnehage, og/eller i naturen
 • ekskursjoner, overnattingsturer
 • internett som kunnskapskilde og kommunikasjonsmiddel
 • bruk av nettbasert læringsplattform
 • arbeid i grupper
 • veiledet praksis
 • digitale forelesninger

 

Både overordnet læringsutbytte og læringsutbytte knyttet til kunnskapsområder, fordypning, praksis samt bacheloroppgave skal vurderes. Høgskolen skal gjennom ulike former for vurdering godkjenne at studenten innehar de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som denne studieplanen har satt opp. Overordnede læringsutbytter er operasjonalisert i vurderingsordningene for kunnskapsområdene og fordypningen, samt bacheloroppgaven.

Vurdering skjer ved at studentene gjennomfører obligatoriske aktiviteter, praksis og eksamen.

Obligatorisk tilstedeværelse
Det er krav om obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen. Krav om tilstedeværelse har sitt utgangspunkt i læringsutbytte for barnehagelærerutdanningen, der læring utvikles gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter, barn og faglærere. Krav til obligatorisk tilstedeværelse er nærmere beskrevet i DMMH sin vurderingshåndbok.

Det stilles egne krav til tilstedeværelse i praksis.

Obligatoriske arbeidskrav
For å få adgang til eksamen må studenten ha oppfylt alle obligatoriske arbeidskrav som er knyttet til den aktuelle eksamen, jf. § 5-2 første ledd bokstav d i forskrift om studier ved DMMH. Tap av eksamensrett kan medføre forsinkelse i studiet. For nærmere informasjon om obligatoriske arbeidskrav, se den enkelte emnebeskrivelse. Arbeidskrav vurderes av faglærer til godkjent/ikke godkjent. Informasjon om frister for godkjenning av arbeidskrav og ev. tap av eksamensrett finnes på DMMHs nettsider.

Vurderingsordninger
Prøving og vurdering bygger på de prinsipper som fremgår av nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen, fastsatt 4. juni 2012 av Kunnskapsdepartementet.

Eksamensformer vil variere. Følgende benyttes hver for seg eller i kombinasjon: mappeeksamen, skriftlig eksamen, muntlig eksamen, praktisk eksamen (utstilling, forestilling, presentasjon), hjemmeeksamen, prosjektoppgave, bacheloroppgave m.v. Eksamen gjennomføres individuelt eller i gruppe. Karakteruttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A-E for bestått, og F for ikke bestått, eller karakteren bestått/ikke bestått.

Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått.

For ytterligere informasjon om eksamen, sensorordninger og vilkår for å gå opp til ny eller utsatt eksamen finnes i forskrift om studier ved DMMH og vår vurderingshåndbok.

Se mer om vurderingsordninger samt om undervisnings-, arbeids- og læringsformer i emnebeskrivelsene.

Omfang og arbeidsbelastning
Utdanningen forutsetter aktiv studentdeltagelse. Studentene må regne med å arbeide ca. 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, selvstudium og praksis.

Pensum og andre læremiddel i utdanningen
Til hvert emne i utdanningen utarbeides det egne pensumlister. Listene gir en oversikt over faglitteratur som studentene forventes å sette seg inn i og bruke i arbeid med ulike tema og oppgaver i utdanningen og i forbindelse med ulike former for eksamen/avsluttende vurderingt. Pensumlistene finnes som del av den enkelte emneplanen.

I tillegg til disse emnespesifikke pensumlistene forventes det at studentene setter seg inn i noen sentrale dokumenter og lovverk som ligger til grunn for barnehagens virksomhet, og anvender disse der det er relevant. Det gjelder:

Lov om barnehager (Barnehageloven). Lastes ned fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

Rammeplan for barnehagen - innhold og oppgaver. (2017). Lastes ned fra https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

FNs konvensjon om barns rettigheter. (1989). Lastes ned fra
https://www.unicef.no/barnekonvensjonen/full-tekst

Veileder for barnehager med samiske barn. Lastes ned fra https://sametinget.no/barnehage/nyttige-ressurser/veileder-for-barnehager-med-samiske-barn/ 

Støttemateriell til barnehagenes arbeid med realisering av barnehageloven og rammeplanen som temahefter, videofilmer, veiledere og refleksjonsverktøy knyttet til ulike deler av barnehagens virksomhet, kan lastes ned fra UDIRs hjemmesider:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/

Informasjon om innpassing og overgangsordninger

Innpassing av studier
Eksamen eller prøve som ikke er avlagt som del av barnehagelærerutdanningen, kan gi grunnlag for fritak fra deler av studieplanen, jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-5. Utdanning som kan gi grunnlag for fritak, må inneholde pedagogikk og praksisopplæring, og må være fag/studier som har relevans for arbeidet som barnehagelærer.

Studenter som planlegger å fullføre barnehagelærerutdanningen med innpassing fra annen institusjon, kan få råd og veiledning om slike valg av studieveilederne ved DMMH, samt informasjon om hvilke krav som stilles til slike søknader.

Det kan etter søknad gis fritak fra prøve i en av målformene for studenter som ikke har vurdering i begge målformer i norsk fra videregående opplæring. Tilsvarende fritaksregler gjelder for utenlandske studenter som ikke har videregående opplæring fra Norge. Fritaket skal føres på vitnemålet.

Søknad om overflytting
I følge nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen (KD 2012) kan studenter med bestått første og andre studieår etter søknad innvilges overgang fra ett studiested til ett annet. Det forutsetter at det er ledig plass på studiet og at det er samsvar mellom studieplanen ved DMMH og den eksterne institusjonens studieplan. Det vises for øvrig til forskrift om studier ved DMMH § 2-11.

Overgangsordninger
Studenter i barnehagelærerutdanningen følger det studieprogram som DMMH til enhver tid setter opp for utdanningen. Alle planer for det enkelte emne innenfor studieprogrammet skal årlig revideres, og slike endringer publiseres før  aktuell studiestart. Det vil ikke bli foretatt endringer i studieplanen i løpet av studieåret, men ved revisjon kan studenter påregne endringer.

 

Internasjonalisering

DMMH har etablert et nært samarbeid med flere institusjoner i Europa (ERASMUS) og andre land (bilaterale avtaler). Studentene ved barnehagelærerutdanningen kan ta et studieopphold i utlandet ved en av våre partnerinstitusjoner eller annen godkjent utdanningsinstitusjon i utlandet i løpet av tredje studieår. Et slikt studieopphold i utlandet betinger at man innen fristen i 2. studieår søker og blir tatt opp på fordypningen Barnehager i internasjonale perspektiv, som er en av de valgbare fordypningene. For nærmere informasjon om dette studiet, henvises det til studieplanen for fordypningen på DMMHs nettsider.

Delstudier i utlandet skal være forhåndsgodkjent.

 

Kvalifikasjon/vitnemål

Det utstedes vitnemål for fullført utdanning. Sammen med vitnemålet utstedes Diploma Supplement. Av vitnemålet fremgår blant annet kandidatens læringsutbytte, grunnlag for vitnemål, samt innpasset utdanning. Vitnemålet er utformet etter felles nasjonal mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg. For at DMMH skal kunne tildele en grad eller utstede vitnemål for fullført utdanning, må minst 60 av studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget, være avlagt ved DMMH.