Styrerutdanningen i Midt-Norge

Styrerutdanningen i Midt-Norge er en nasjonal lederutdanning for barnehagestyrere/assisterende styrere. Studiet skal kvalifisere styrere/assisterende styrere i barnehagen til å lede barnehagen på en måte som sikrer og utvikler høy kvalitet på arbeidet.

 • Organisering

  Deltid
  Samlingsbasert
 • Søknadsfrist

  01. mars 2018
 • Startsemester

  Høst

Innhold

Et gjennomgående tema i hele utdanningsløpet vil være utvikling av egen identitet som leder. I studiet legges det vekt på å bygge bro mellom teori og erfaringsbasert kunnskap.

Ledelse i forhold til omgivelsene har blitt en sentral side ved styrerollen. Styrer må ha god samhandlingskompetanse i forhold til barnehageeier, kommunen som barnehagemyndighet, statlige organer og andre samarbeidspartnere innen oppvekstsektoren. Styrer har det overordnede ansvaret for barnehagens drift innenfor de rammer som barnehageeier har fastsatt. Gjennom utdanningen skal studenten bli bedre i stand til å lede barnehagens virksomhet i samspill med omgivelsene på en måte som fremmer kvalitet.

Barnehagens styrer har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med samfunnsmandatet. Som pedagogisk ansvarlig for barnehagen, må styrer ha kunnskap om barns læring og utvikling under ulike betingelser. Å være styrer fordrer oppfølging av det pedagogiske arbeidet, foreldresamarbeidet og personalet i barnehagen.

Barnehagen er en organisasjon som kan analyseres gjennom ulike perspektiver for å identifisere sterke og svake sider samt utfordringer og muligheter som grunnlag for utvikling. Det overordnede ansvaret for utvikling og endring av barnehagen som organisasjon ligger hos barnehagens styrer. Gjennom studiet skal studenten utvikle sin kompetanse til å utvikle barnehagen til en lærende og omstillingsdyktig organisasjon. 

DMMH er ansvarlig tilbyder for studiet i samarbeid med WSP Norge AS.

Målgruppe

​Styrere i barnehagen skal ha første prioritet til studieplass, men assisterende styrere tilbys plass ved ledig kapasitet.

Assisterende styrere deltar i studiet på samme vilkår som styrere. Eier må legge til rette for at assisterende styrer må kunne arbeide med lederutviklingsprosesser på eget arbeidsted i studietiden. Med assisterende styrer menes her den som fungerer i styrers sted, og som ivaretar styrers lederoppgaver i barnehagen ved styrers fravær.

Opptakskrav

Styrere i barnehagen har førsteprioritet. For opptak for høsten 2017 vil direktoratet gi assisterende styrere mulighet til studieplass ved ledig kapasitet.

Jobbmuligheter og videre studier

Videre studier

Styrerutdanningen i Midt-Norge kan innpasses i DMMHs mastergrad i barnehageledelse som erstatning for de to emnene Personalarbeid og ledelse i barnehagen (15 sp.) og Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon (15 sp.).

Ut over dette gir studiet mulighet for opptak til forskjellige andre masterprogram. Ved opptak til masterprogram vises det til gjeldende opptakskrav ved disse institusjonene.

Yrkesmuligheter

Styrerutdanningen i Midt-Norge er et kompetansehevende tiltak for styrere i barnehagen.